Všeobecné dodací podmínky

Bosch Termotechnika s.r.o.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti Bosch Termotechnika s.r.o., IČO 189 53 573, sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Průmyslová 372, PSČ 108 00 (dále jen „prodávající“) upravují podmínky, za kterých prodávající dodává třetím stranám (dále jen „kupující“, společně s prodávajícím dále jen „smluvní strany“) výrobky tepelné techniky a jejich příslušenství pod obchodními známkami Buderus (dále jen „Výrobky Buderus“), Bosch průmyslové kotle (dále jen „Výrobky Bosch PK“), Junkers Bosch a Dakon (dále jen „Výrobky“) nebo jiné obchodní zboží (společně s Výrobky dále jen „zboží“) a poskytuje jim související služby, servisní školení a výkony týkající se Výrobků, nebo jiná plnění (dále jen „Služby“; individuální smlouvy dle těchto podmínek dále jen „smlouvy“, tyto všeobecné dodací podmínky dále jen „podmínky“).

1.2 Kupující prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k dalšímu nakládání s Výrobky (další prodej, instalace, apod.).

1.3 Předpokladem vzájemné spolupráce smluvních stran je dodržování sjednaných podmínek a oboustranné respektování dobrého jména a pověsti smluvních stran. Kupující není oprávněn jednat jménem a na účet prodávajícího, či jej jinak zastupovat. Kupující je povinen jednat a vystupovat jako samostatná osoba jak vůči prodávajícímu, tak vůči třetím stranám.

II. OBJEDNÁVKY A DOBA DODÁNÍ

2.1 Objednávkou kupujícího se rozumí písemný návrh na uzavření smlouvy, který byl doručen prodávajícímu, a to i prostřednictvím e-mailu. Nabídkou prodávajícího se rozumí písemný návrh na uzavření smlouvy, který byl doručen kupujícímu, a to i prostřednictvím e-mailu.

2.2 Smlouva je uzavřena okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky kupujícího nebo nabídky prodávajícího. Přijetí s dodatky nebo odchylkami se vylučuje vždy bez ohledu na podstatnost dodatků nebo odchylek.

2.3 Změny a dodatky smlouvy vyžadují pro svou platnost písemnou formu a nelze je měnit v méně přísné formě.

2.4 Pokud smluvní strany nesjednaly výslovně jinou dobu dodání, platí, že dobu dodání určí prodávající v závislosti na druhu a množství objednaného zboží a Služeb.

III. PROJEKTY A PODKLADY

3.1 Veškeré údaje o váze, rozměrech, objemu, ceně, výkonu atd. uváděné v katalozích, prospektech, oběžnících, oznámeních, vyobrazeních a cenících jsou závazné pouze v těch případech, kdy se na ně prodávající výslovně odvolává v potvrzení objednávky, nabídce nebo smlouvě.

3.2 Výkresy, plány, projekty a různé technické údaje jako vzorky, katalogy, prospekty, zobrazení, atd. zůstávají duševním vlastnictvím prodávajícího. Veškeré využití, rozmnožování, rozšiřování a zveřejňování smí být prováděno pouze s výslovným souhlasem prodávajícího a pouze k účelu odsouhlaseným prodávajícím.

3.3 Technické informace obsažené v příslušné dokumentaci tvoří obchodní tajemství prodávajícího a jsou součástí jeho know-how. Kupující je povinen zajistit, aby tyto informace nebyly jakkoliv zpřístupněny třetím osobám bez zákonného důvodu nebo písemného souhlasu prodávajícího.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Pokud není uvedeno jinak, platí ceny z místa výroby pro Výrobky volně ložené, bez obalu, dopravy, vykládky, montáže a uvedení do provozu, pojištění, cel a jiných poplatků nebo dávek.

4.2 K přepočtu měn se použije kurz ČNB platný ke dni zdanitelného plnění.

4.3 Dojde-li v období mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání k růstu výrobních nákladů, zejména v důsledku zvýšení cen subdodavatelů nebo změně kurzu cizí měny, je prodávající oprávněn cenu navýšit tak, aby reflektovala zvýšené náklady. Bez souhlasu kupujícího je však prodávající oprávněn cenu navýšit maximálně o 10% ceny. O takové změně je prodávající povinen kupujícího písemně informovat.

4.4 Kupující se k cenám zavazuje uhradit daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud kupující zaplatí nižší DPH a správce daně při kontrole posoudí, že podmínka pro uplatnění nižší sazby DPH nebyla splněna a daň prodávajícímu doměří, zavazuje se kupující doplatit prodávajícímu dodatečně doměřenou daň včetně úroků z prodlení, penále a ostatních sankcí a škod.

4.5 Úhrn všech složek ceny (cena, cena dopravy, cena uvedení zboží do provozu a cena za technickou pomoc), včetně případné DPH, je dále pro účely těchto podmínek uváděn jako „celková cena plnění“.

4.6 Prodávající je povinen vystavit na celkovou cenu plnění příslušný účetní doklad (ať již zálohovou fakturu či daňový doklad) v souladu s těmito podmínkami a obsahující veškeré náležitosti v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, a doručit jej kupujícímu. Kupující se celkovou cenu plnění zavazuje uhradit ve lhůtě 14 dní ode dne vystavení účetního dokladu nebo ve lhůtě dohodnuté s prodávajícím.

4.7 Kupující souhlasí, aby mu prodávající vystavoval účetní a daňové doklady v elektronické formě a zasílal mu je na jeho kontaktní email.

4.8 Kupující oznámí prodávajícímu své námitky proti obdrženému účetnímu dokladu ve lhůtě 5 dní ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s dokladem souhlasí. Jsou-li námitky kupujícího oprávněné, prodávající opraví doklad bez zbytečného prodlení.

V. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Prodávající dodá kupujícímu zboží na sjednaném místě, jinak v sídle Prodávajícího.

5.2 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu Výrobky je splněn v okamžiku přistavení dopravního prostředku na veřejnou komunikaci na sjednaném místě.

5.3 Kupující je povinen vytvořit podmínky pro plynulou vykládku zboží, tj. zejména zajistit sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací pro bezpečnou vykládku zboží, v případě dopravních omezení zajistit povolení k vjezdu nebo přistavení dopravních prostředků prodávajícího a osvětlení příjezdových komunikací, resp. místa vykládky zboží. Povolení k vjezdu zajišťuje kupující. Vykládku zboží zajišťuje kupující na své náklady a odpovědnost.

5.4 Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a řádně potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů.

5.5 Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu při převzetí zboží uvedením popisu vady do dodacího listu. Kupující při převzetí zboží dále potvrdí kompletnost a úplnost dodávky nebo uvede chybějící či neúplné komponenty dodávky do dodacího listu. Prodávající je oprávněn neuznat kupujícímu později uplatněné reklamace vad zboží, které kupující mohl nebo měl zjistit během prohlídky při převzetí, zejm. nekompletnost a neúplnost dodávky zboží.

5.6 Nepřevezme-li kupující v rozporu se svými povinnostmi zboží v okamžiku dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího nebo od smlouvy odstoupit. Zmaření dodání zboží ze strany kupujícího nemá vliv na splatnost celkové ceny plnění, za datum dodání se považuje den neúspěšného pokusu o dodání. Opakované doručení provede prodávající na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn podmínit provedení opakovaného doručení z důvodů na straně kupujícího úhradou zálohy na náklady opakované dopravy v plné výši, případně i úhradou celkové ceny plnění, je-li již splatná.

5.7 Prodávající přijímá již dodané zboží pouze za podmínek uvedených v Příloze č.3.

VI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ - ZÁRUKY – ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání nebo dnem neúspěšného pokusu o dodání zmařeném kupujícím. Od této doby kupující zejména nese odpovědnost za náležité převzetí zboží, jeho uskladnění a následné nakládání v souladu s pokyny výrobce. Kupující zejména tímto bere na vědomí, že zboží musí být skladováno v suché místnosti a chráněno před prachem.

6.2 Nestanoví-li prodávající v individuálním případě jinak, poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží za dále stanovených podmínek. Záruční dobu a další případné podmínky záruky pro jednotlivé Výrobky stanoví Příloha č. 1 níže.

6.3 Podmínkou vzniku a trvání odpovědnosti prodávajícího ze záruky je, že:

  • a. je uhrazena kupní cena zboží; a
  • b. zboží bylo nainstalováno v souladu s instalačním návodem oprávněnou firmou (např. oprávnění k montážím plynových zařízení); a
  • c. zboží bylo uvedeno do provozu a servisováno pouze prodávajícím nebo servisními partnery, které prodávající oprávnil k provádění servisu tohoto zboží; a
  • d. budou instalovány zabezpečovací prvky; a
  • e. po záruční dobu bude prodávajícím nebo servisními partnery, které prodávající oprávnil k provádění servisu tohoto zboží, prováděna pravidelná údržbová služba dle předpisů výrobce a v jím stanovených intervalech; a
  • f. nedošlo k porušení provozních předpisů výrobce nebo pravidel stanovených ohledně Výrobků.

6.4 Záruka za jakost se nevztahuje na rychloopotřebitelné díly jako jsou zejména žárovky, ucpávky, těsnění, a na mechanické poškození sedel armatur nečistotami.

6.5 Záruka za jakost zboží je poskytnuta pouze kupujícímu. Práva ze záruky je oprávněn uplatnit výlučně kupující a nelze je dále převádět.

6.6 Prodávající neodpovídá za vady způsobené v důsledku podkladů kupujícího, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, a vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady zboží vzniklé nesprávným skladováním, neodbornou instalací nebo obsluhou, neautorizovanými změnami nebo úpravami zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, použitím nevhodných provozních prostředků, servisními a montážními pracemi a všemi dalšími příčinami, které nastaly bez viny prodávajícího. Záruka za jakost se nevztahuje na zboží, u nichž schází výrobní štítek nebo je nečitelný.

6.7 Kupující je povinen vady zboží oznámit prodávajícímu písemně. Vady zboží, které mohou způsobit škodu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady zboží musí obsahovat popis vady, případně uvedení, jak se vada projevuje, a musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě k jejich vytčení. Kupující nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto odstavce. Kupující nemá práva z vad a záruky, pokud vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl či mohl vytýkanou vadu zjistit, prodávajícímu písemně neoznámil. Vytčení vady v dodacím listu se považuje za písemné oznámení dle tohoto odstavce.

6.8 Jakmile kupující zjistil a oznámil vadu prodávajícímu, uchová zboží dle pokynů prodávajícího tak, aby vada mohla být přezkoumána a, bude-li to možné, odstraněna.

6.9 Po doručení oznámení vady zboží je prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto vady zboží odstranit dle své volby buď opravou, nebo výměnou. Vadné části zboží, které byly vyměněny, zůstávají v majetku prodávajícího. V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží, a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé s posouzením vady.

6.10 V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění není prodávající povinen odstraňovat vady zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě písemně domluveném s kupujícím.

VII. ZAJIŠTĚNÍ

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením celkové ceny plnění. Kupující není v době do nabytí vlastnického práva oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího zboží převádět na jiné osoby, jakkoliv jej zatěžovat (ať již věcnými právy nebo pronájmem či pachtem), ani jej svěřovat jiným osobám či jej převážet na jiné místo než místo dodání. Prodávající je oprávněn sám, popřípadě prostřednictvím zplnomocněné osoby, kontrolovat a prověřovat stav zboží pod trvající výhradou vlastnictví, jeho užívání a místo, kde se zboží nachází. Ke kontrole či k prověření se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu (včetně jím zplnomocněné osoby veškerou součinnost. Kupující se zejména na výzvu zavazuje umožnit prodávajícímu uplatnit své vlastnické právo ke zboží (dále jen „závazek součinnosti“).

7.2 Kupující postupuje prodávajícímu své peněžité pohledávky, které mu vzniknou v době od prvního dne, kdy je v prodlení s úhradou peněžitého závazku k prodávajícímu dle smlouvy (dále jen „dlužný závazek“) do 3 let od vzniku prodlení. Účinek postoupení jednotlivé pohledávky nastává splněním odkládacích podmínek:

i. kupující je v prodlení s úhradou dlužného závazku; a

ii. kupující dlužný závazek nesplnil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu prodávající poskytl; a

iii. prodávající informuje dlužníka kupujícího o postoupení pohledávky a vyzve jej k její úhradě nebo její části.

Je-li kupující v prodlení s úhradou dlužného závazku, zavazuje se na výzvu sdělit prodávajícímu údaje potřebné k uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce (dále také jen „závazek součinnosti“).

7.3 Postoupení pohledávek se sjednává za úplatu ve výši nominálu postoupené pohledávky (dále jen „úplata“). Protože postupované pohledávky slouží k zajištění nároků prodávajícího za kupujícím dle smluv, sjednávají smluvní strany splatnost úplaty ke dni, ke kterému bude prodávajícímu postoupená pohledávka uhrazena. Smluvní strany sjednávají zápočet dlužného závazku na úplatu ke dni splatnosti úplaty. Kupující ručí prodávajícímu do výše sjednané úplaty, že mu dlužník uhradí postoupenou pohledávku ve lhůtě splatnosti nebo v pozdější lhůtě dle první výzvy prodávajícího. Poslední věta odst. 1 a odst. 2 § 1885 o. z. se vylučují.

7.4 V případě, že po uzavření smlouvy bude proti kupujícímu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, případně kupující vstoupí do likvidace, a kupující přitom ještě zcela nesplnil svůj závazek zaplatit prodávajícímu celkovou cenu plnění vyplývající ze smlouvy, bude prodávající oprávněn dle svého uvážení od smlouvy odstoupit, případně požadovat poskytnutí jistoty. Pokud v těchto případech prodávající ještě nesplnil svůj závazek dodat zboží a má povinnost plnit před zaplacením celkové ceny plnění, je oprávněn pozdržet plnění svého závazku dodat zboží až do doby zaplacení celkové ceny plnění kupujícím; uplatnění tohoto práva je prodávající povinen kupujícímu písemně oznámit.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Prodávající prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným při transportu zboží na místo dodání a při případném poškození nebo zničení zboží během jím prováděného transportu.

8.2 Kupující prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným při manipulaci, skládání a montáži zboží a při případném poškození nebo zničení nese plnou odpovědnost za náhradu způsobených škod, a to i v případě, že vlastníkem je ještě prodávající.

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno, bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude považováno za řádně dané či učiněné druhé smluvní straně, bude li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo emailem (s výhradou, že formou e-mailu nelze činit úkony uplatnění nároků z vad zboží, odstoupení od smlouvy, ani notifikace pohledávek k zajištění) na adresu příslušné smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé smluvní straně.

X. „VYŠŠÍ MOC“

10.1 Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění nebo za porušení svých závazků či povinností v případě tzv. „vyšší moci“, což znamená zejména stávky, vládní akce, válka, požáry nebo další případy, které jsou pro strany mimořádné, nevyhnutelné, nepřekonatelné, nepředvídatelné a neodvratné. Za vyšší moc se nepovažuje překážka, která vznikla až v době, kdy byla dotčená strana se svým plněním již v prodlení.

10.2 Strana dovolávající se postižení vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností. Smluvní strany jsou povinny smlouvu dodržet, pokud působení vyšší moci netrvá déle než 6 měsíců. Všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání vyšší moci. Po 6 měsících trvání vyšší moci má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou povinny se navzájem o vzniku a zániku vyšší moci bezprostředně mailem informovat, následně pak písemně. Jinak nemají právo se na vyšší moc odvolávat.

XI. PORUŠENÍ SMLOUVY, SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že ji prodávající poruší podstatným způsobem.

11.2 V případě prodlení kupujícího se zaplacením peněžitých závazků ze smlouvy je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

11.3 Pokud je kupující v prodlení s plněním svého závazku ze smlouvy (dále jen „nesplněný závazek“), je prodávající oprávněn odepřít své plnění a zastavit veškeré práce na přípravě dodávek. Na vyžádání bude prodávající kupujícího informovat o odepření plnění i jeho důvodu. Prodávající je povinen obnovit přípravu dodávek a informovat kupujícího o novém termínu dodání bez zbytečného prodlení poté, co kupující splnil nesplněný závazek a informoval o tom prodávajícího. Prodávající je oprávněn stanovit nový termín dodání s ohledem na své ostatní dodací závazky, výrobní a skladové možnosti.

11.4 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý byť započatý den, ve kterém kupující porušuje závazek součinnosti nebo povinnosti dle odst. 7.1 výše.

11.5 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží delším 30 dní nebo nesplní-li dlužný závazek ani v dodatečné lhůtě, kterou mu prodávající poskytl, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.6 Nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny ujednáními o smluvních pokutách.

XII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

12.1 Kupující není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující je oprávněn provést zápočet svých pohledávek na pohledávky prodávajícího pouze s jeho souhlasem.

12. 2 Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí českými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

12. 3 Veškeré spory prodávajícího a kupujícího, které se stranám nepodaří vypořádat smírně, budou po vzájemné dohodě smluvních stran předloženy k rozhodnutí soudu v České republice dle sídla prodávajícího. Jednacím jazykem bude český jazyk.

Tyto podmínky jsou platné od: 1. 1. 2023

Přílohy Všeobecných dodacích podmínek

Název Soubor Ke stažení
Záruční doby Výrobků Příloha č. 1 Stáhnout (PDF 0.1 MB)
Zvláštní podmínky poskytování Služeb Příloha č. 2 Stáhnout (PDF 0.1 MB)
Podmínky vrácení zboží Příloha č. 3 Stáhnout (PDF 0.1 MB)
Protokol o vrácení zboží Stáhnout (PDF 0.1 MB)