Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. (dále jen "Bosch" nebo "my") je potěšena Vaší návštěvou naší webové stránky a mobilní aplikace (dále společně označovaných také jako "online prezentace") a Vaším zájmem o naši firmu a naše výrobky.

Bosch respektuje Vaše soukromí

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních informací jsou pro nás důležité a důsledně je proto zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány při návštěvě naší online prezentace, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí naší firemní politiky.

Správce

Správcem, který je zodpovědný za zpracování Vašich údajů, je Bosch; výjimky jsou vysvětleny v této Informaci o ochraně osobních údajů.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Zpracování osobních údajů

Zásady

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se konkrétní (identifikované nebo identifikovatelné) fyzické osoby, patří mezi ně tedy např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa.

Shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám v daném případě udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím registrace.

Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa)

 • Obchodní údaje (např. informace o smluvním vztahu, zájmu o výrobek či o uzavření smlouvy, číslo zákazníka, IČO)

 • Informace o výrobku a instalaci (např. adresa instalace, sériové číslo, typ zařízení, datum instalace)

 • Identifikátory zařízení (např. sériové číslo, ID zařízení)

 • Polohové údaje (např. GPS souřadnice)

Účely zpracování a právní základy

Osobní údaje zpracováváme buď přímo, nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

 • Přístup na tuto online prezentaci (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy).

 • Odstranění výpadků a zajištění bezpečnosti (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR, plnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a náš oprávněný zájem na odstraňování poruch našich online prezentací).

 • Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran, včetně průzkumu trhu a měření dopadu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR, náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v rozsahu v jakém je tato činnost v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže, příp. na zákaldě Vašeho souhlasu).

 • Produktové a zákaznické průzkumy prováděné prostřednictvím e-mailu či telefonicky (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas). Poznámka: Jestliže do průzkumu trhu zapojíme výzkumný institut, bude při své činnosti vázán výhradně našimi pokyny.

 • Ochrana a obhajoba našich práv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

 • Kontroly kvality a zvyšování kvality (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem dále rozvíjet a zlepšovat naše výrobky a služby).

Povinnost poskytnout osobní údaje

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud byla mezi Vámi a společností Bosch uzavřena smlouva, musíte poskytnout osobní údaje potřebné k zahájení, realizaci a ukončení smluvního poměru a dále údaje, jejichž zpracovávání nám ukládá zákon. Bez poskytnutí těchto údajů nebudeme schopni s Vámi smlouvu uzavřít, resp. ji realizovat a ukončit.

Není-li zpracování údajů nezbytné pro uzavření smluvního vztahu a ani zákonem předepsané, je poskytnutí Vašich údajů dobrovolné. Určité funkce naší online prezentace nebo některé naše služby není možné bez vyžadovaných osobních údajů poskytnout.

Děti

Tato online prezentace není určena pro děti mladší 15-ti let.

Předávání údajů

Předávání údajů jiným správcům

Vaše osobní údaje předáváme jiným správcům v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, předání údajů představuje náš oprávněný zájem či orpávněný zájem třetí strany (např. jiné společnosti ze skupiny Bosch) anebo jste k tomu dali souhlas. Podrobné informace o právních základech najdete v kapitole "Účely zpracování a právní základy".

Kromě toho mohou být údaje předávány jiným správcům na základě právních předpisů nebo vykonatelných úředních či soudních rozhodnutí.

Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme např. prodejními a marketingovými službami, správou smluv, realizací plateb, programováním, datovým hostingem nebo telefonickou podporou (tzv. hotline). Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce odpovědného nakládání s údaji, které pro nás zpracovávají, a jejich zabezpečení. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování mlčenlivosti a současně jsou vázáni platnými právními předpisy. Poskytovateli služeb mohou být také jiné společnosti ze skupiny Bosch.

Doba uložení; lhůty pro uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu nezbytnou pro poskytování naší online prezentace a s ní spojených služeb. Dále uchováváme údaje pouze, pokud k tomu máme oprávněný zájem (ten může trvat i po ukončení smlouvy, např. marketing formou poštovních zásilek). Některé údaje musíme dále uchovávat také z důvodu plnění zákonných povinností (např. v oblasti daňové a finanční kontroly).

Používání souborů cookie

V rámci naší online prezentace mohou být použity soubory cookie a další sledovací mechanismy.

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší online prezentace mohou ukládat ve Vašem koncovém zařízení.

Sledovací mechanismy jsou založeny na různých technologiích. Využíváme zejména pixelové technologie a/ nebo analýzy log souborů.

Kategorie

Rozlišujeme mezi soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro technické fungování online prezentace, a soubory cookie a další sledovací mechanismy, které nezbytně nutné nejsou.

Využívání online prezentace je obecně možné bez souborů cookie, které neslouží technickým účelům.

Technicky nezbytné cookie

Technicky nezbytnými cookies se rozumí takové soubory cookies, bez kterých nelze technicky zajistit poskytování online prezentace. Spadají sem např. soubory cookie, které ukládají údaje potřebné pro bezproblémové přehrávání video či audio obsahu.

Tyto soubory cookie jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

Soubory cookie a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytné

Tyto soubory cookie a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předtím udělili souhlas. S výjimkou souboru cookie, který ukládá aktuální stav Vašeho nastavení ochrany soukromí (výběrový soubor cookie), který se ukládá na základě oprávněného zájmu. Tyto soubory cookie a sledovací mechanismy dále rozdělujeme do dvou podkategorií:

Soubory cookie a sledovací mechanismy pro marketingové účely

Všeobecně

Soubory cookie a sledovací mechanismy pro marketingové účely nám a našim partnerům umožňují zobrazovat Vám nabídku přizpůsobenou Vašim zájmům. K analýze Vašeho uživatelského chování využíváme následující mechanismy:

 • Statistika: Pomocí statistických nástrojů měříme např. kolikrát si stránky zobrazíte.

 • Sledování konverzí: Pokud jste na naši online prezentaci odkázáni přes inzerát našeho partnera, uloží se ve Vašem zařízení soubor cookie ("cookie pro měření konverzí"). Tyto soubory cookie pozbývají platnosti zpravidla po 30 dnech. Pokud navštívíte některé naše online prezentace v době, kdy platnost souboru cookie nevypršela, poznáme (my i příslušný partner pro sledování konverzí), že jste byli na naši online prezentaci přesměrování po kliknutí na inzerát. Sledování konverzí je možné i napříč více zařízeními. Informace získané pomocí souborů cookie pro měření konverzí slouží k sestavování statistik konverzí a ke zjištění celkového počtu uživatelů, kteří byli po kliknutí na určitý inzerát přesměrováni na stránky opatřené tagem pro sledování konverzí.

Vezměte, prosím na vědomí, že při používání těchto nástrojů může docházet k předávání Vašich údajů příjemcům mimo EHP, kde není garantována ochrana údajů na úrovni požadovanou v GDPR (např. USA). Další informace k tomuto tématu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

 • Hotjar Poskytovatel: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Funkce: Soubory cookies jsou schopny sledovat, jak uživatelé procházejí napříč stránkami, sledovat nejfrekventovanější části stránek, zaznamenávat relace a průzkumy.

Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

V nastavení Vašeho prohlížeče nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení souborů cookie a sledovacích mechanismů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na použitý prohlížeč.

Vypnutí všech souborů cookie

Chcete-li zakázat všechny soubory cookie, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte zapnutí souborů cookie. Upozorňujeme, že tím může být ovlivněna funkčnost webových stránek.

Externí odkazy

Naše online prezentace může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran − dodavatelů, kteří s námi nejsou propojení. Po kliknutí na takový odkaz již nemůžeme nijak ovlivnit shromažďování a další zpracování osobních údajů přenesených těmto třetím stranám kliknutím na odkaz (jako například IP adresa nebo URL adresa webové stránky, na které se odkaz nachází). Za zpracovávání osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

Bezpečnost

Naši spolupracovníci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Přijali jsme všechna technická a organizační opatření nezbytná k zajištění přiměřené úrovně ochrany zpracovávaných údajů zejména před rizikem náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalována.

Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte, prosím, informace v kapitole "Kontakt". Ujistěte se, že Vás budeme schopni jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a na přístup k údajům:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Také můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a smazání údajů:

Máte právo žádat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – Vaše údaje opravili, doplnili nebo vymazali. Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě, kdy se jedná o údaje, které musíme uchovávat na základě zákona (např. údaje nezbytné pro fakturaci a vedení účetnictví nebo údaje, které jsme ze zákona povinni archivovat). Pokud však již není přístup k takovým údajům zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz dále).

Omezení zpracování:

Jsou-li splněny zákonné předpoklady, můžete žádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

Námitka proti zpracování osobních údajů:

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněném zájmu. Zpracovávání Vašich osobních údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracovávání, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely a s tím souvisejícím profilováním. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli s platností do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování Vašich údajů až do odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčena.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, příp. (je-li to technicky proveditelné) požadovat, aby byly tyto údaje předány třetí straně.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný podle Vašeho místa bydliště, nebo na dozorový úřad příslušný pro naši společnost.

Dozorovým úřadem v České republice je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Alexander Roßnagel

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Změna Informace o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření přijatá k zabezpečení ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takovém případě budou tato Informace o ochraně osobních údajů upravena odpovídajícím způsobem. Věnujte proto, prosím, pozornost aktuální verzi Informace.

Uplatnění Vašich práv a kontakty

Pokud nás chcete kontaktovat, obraťte se na nás na adrese uvedené v kapitole "Správce".

Chcete-li uplatnit svá práva nebo nahlásit porušení ochrany osobních údajů, využijte tento odkaz zde.

Kontaktovat nás můžete také na následující e-mailové adrese:

privacy.ttde@bosch.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společností skupiny Bosch:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a informační bezpečnost (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Německo