Servisný technik

Servisný technik

Základné informácie o školeniach

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika - Buderus, si kladie za cieľ poskytovanie kvalitných servisných služieb zákazníkom prostredníctvom externých servisných partnerov. Za týmto účelom organizuje Robert Bosch, spol. s r.o. školenia pre nových servisných technikov ako aj preškolenia pre servisných technikov, ktorí majú uzatvorenú „Zmluvu o obchodno–servisnom zastúpení“.

Je pre nás dôležité poskytovať našim odborným partnerom aktuálne informácie. Preto vám ponúkame prehľad tém školení.

Školenia sú určené pre technikov a organizácie vykonávajúce opravy, servis a uvádzanie do prevádzky vykurovacej techniky značky Buderus.

Podmienky pre uzatvorenie „Zmluvy o obchodno–servisnom zastúpení“ a následnom vystavení oprávnenia, vydanie preukazu ako aj vykonávania servisných úkonov.

Prihlásenie:

Predloženie kópie nasledovných dokladov:

 • osvedčenia o spôsobilosti pre práce na plynových zariadeniach (v zmysle §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.),
 • osvedčenia o spôsobilosti pre práce na elektrických zariadeniach (v zmysle §22, alebo §23, alebo §24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.),
 • Živnostenského listu, resp.
 • Výpisu z Obchodného registra (u právnických osôb)
 • Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
 • prehlásenie s vašim podpisom, v ktorom potvrdzujete, že ste vlastníkom bankového účtu (uviesť bankové spojenie) a že toto konkrétne číslo účtu budete používať vo vašich dodávateľských faktúrach

Cena školenia za 1 osobu:

 • Základné školenie:
  3-dňové školenie 120,- € s DPH (spolu školenia B1B, B2B, CB, FB1B, FB2B)
 • Doplnkové:
  1- dňové školenie 42,- € s DPH (školenia CB, C1B, FBB, HRB, SB)

Po splnení hore uvedených podmienok bude žiadateľ zaradený do zoznamu a vybraným záujemcom bude zaslaná pozvánka na najbližší možný termín školenia spolu s predfaktúrou na účastnícky poplatok, ktorú je potrebné uhradiť do termínu školenia. Bez úhrady účastníckeho poplatku nie je možné sa školenia zúčastniť. V prípade, že sa pozvaný školenia nemôže zúčastniť a vopred sa ospravedlní, bude mu, na základe výzvy, vrátený účastnícky poplatok.

Ak sa nemôžete zúčastniť školenia oznámte nám to bezodkladne, aby sme prípadne mohli pozvať iného záujemcu a vás, po dohode, presunieme na iný termín.

 • Absolvovanie školenia B1B, B2B, CB, FB1B, FB2B je minimum, preto je potrebné si na ne vyhradiť čas v trvaní 3 dní.
 • Školenia CB, C1B, FBB, HRB, SB sú doplnkové pre rozšírenie oprávnenia na ďalšie typy produktov, každé v trvaní 1 deň.
 • Školenie HPB v trvaní 1 deň, vyžaduje splnenie podmienok pre servisného technika tepelných čerpadiel.
 • osvedčenia o spôsobilosti pre práce na elektrických zariadeniach (v zmysle §22, alebo §23, alebo §24, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.),
 • technik musí byť odborne spôsobilá osoba na nakladanie so skleníkovými plynmi, podľa vyhlášky 314/2009 a §6 Zákona o fluórovaných skleníkových plynoch č. 286/2009
 • Miesto a termín školenia bude upresnený v pozvánke.

Po absolvovaní školenia budú vystavené:

 • zmluva o obchodno-servisnom zastúpení,
 • oprávnenie na vykonávanie záručného a pozáručného servisu ako aj
 • preukaz servisného technika s vyznačením rozsahu výrobkov značky Buderus, ktoré je držiteľ preukazu oprávnený uvádzať do prevádzky a vykonávať na nich servisnú činnosť.

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii školení.