Podmienky používania softvéru ProWork

Licenčná zmluva koncového užívateľa pre aplikácie (EULA)

Dôležité: Pred pokračovaní v sťahovaní SOFTVÉRU si pozorne prečítajte podmienky tejto licenčnej zmluvy.

Stiahnutím alebo prípadne prijatím tejto licenčnej zmluvy koncového užívateľa pri spustení aplikácie sa uzavrie zmluva medzi Vami a spoločnosťou BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstr. 30-32, 35576 Wetzlar (ďalej len: „BOSCH“) na používanie SOFTVÉRU ProWork (ďalej len: „SOFTVÉR). Stiahnutím vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami.

Prehľad funkcií SOFTVÉRU sa nachádza aj v popise na príslušnej online stránke, prostredníctvom ktorej sa SOFTVÉR ponúka.

Bezplatná verzia SOFTVÉRU má k dispozícii iba základné funkcie. Aby ste mohli SOFTVÉR používať s rozšíreným rozsahom funkcií, je potrebné:

 • Zakúpenie pokročilých funkcií cez nákup v aplikácii za poplatok. Rozšírený rozsah funkcií nájdete v príslušnom popise obchodu a používa sa 365 dní. Potom sa doba používania automaticky predĺži za úplatu, pokiaľ neukončíte ďalší predaj 4 týždne pred koncom platnosti pokročilých funkcií.
 • Predpokladom pre použitie rozšíreného rozsahu funkcií SOFTVÉRU je zakúpenie Smart Service Key.

Pre nové funkcie, okrem už nadobudnutých pokročilých funkcií, si spoločnosť BOSCH vyhradzuje právo ich sprístupniť užívateľovi iba za vyšší poplatok alebo iný nákup v aplikácii, pričom je zaručené, že už získané rozšírené funkcie pre dohodnuté obdobie zostanú bez ďalších platieb.

1. Práva

Stiahnutím SOFTVÉRU Vám spoločnosť BOSCH za poplatok udeľuje nevýhradné, dočasné, neprenosné právo na používanie na zariadení, ktoré vlastníte a na ktorom SOFTVÉR spĺňa systémové požiadavky, ktoré ste získali pred spustením SOFTVÉRU, je schopný zobraziť podmienky a je spustiteľný.

Právo na používanie nezahŕňa poskytovanie SOFTVÉRU cez sieť na súčasné používanie na viacerých zariadeniach.

Nesmiete distribuovať ani inak prevádzať SOFTVÉR na žiadnu tretiu stranu (vrátane akéhokoľvek prenájmu, pôžičky alebo sublicencovania).

Používanie SOFTVÉRU niekoľkými koncovými užívateľmi pod jedným Apple ID je však povolené, ak je SOFTVÉR doručený týmto užívateľom prostredníctvom Apple Configurator v súlade s licenčnými podmienkami Apple Configurator a SOFTVÉROM alebo zákazníkom prostredníctvom licenčného programu Enterprise Volume Licensing Program, vyžaduje sa Apple Volume Purchase Program.

Nesmiete upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo inak objavovať zdrojový kód, ani vytvárať odvodené diela SOFTVÉRU. Povinné, nezáväzné ustanovenia §§ 69d, 69e UrhG zostávajú nedotknuté.

Vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú aj na všetky aktualizácie a programové doplnky k SOFTVÉRU, ktoré Vám spoločnosť BOSCH poskytuje na stiahnutie, pokiaľ nie sú predmetom osobitnej dohody. V takomto prípade sú relevantné iba ustanovenia príslušnej aktualizácie alebo programového doplnku.

2. Povinnosti spolupráce

Pri používaní SOFTVÉRU musíte dodržať povinnú starostlivosť potrebnú pri používaní a pred použitím výsledky, ktoré SOFTVÉR vygeneruje, primerane skontrolovať. Okrem toho musíte pravidelne zálohovať svoje údaje, aby ste sa uistili, že v prípade straty ich možno obnoviť.

Predpokladom na použitie rozšíreného funkčného rozsahu SOFTVÉRU je zakúpenie Smart Service Key, ktorý slúži na vytvorenie WIFI spojenia medzi kotlom a smarfónom, aby sa zabezpečil prenos údajov.

Pokiaľ ste SOFTVÉR nadobudli za poplatok ako podnikateľ v zmysle § 14 BGB, uplatnenie oznámení o vadách je podľa § 377 HGB.

Pokiaľ poskytujete ďalšie informácie v protokole o údržbe, ktorý môže SOFTVÉR vygenerovať, napr. Údaje, logá, symboly spoločnosti alebo kontaktné informácie, je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bili správne a aby ste na ne mali všetky práva. Oslobodzujete spoločnosť Bosch Thermotechnik GmbH a jej pridružené spoločnosti od akýchkoľvek nárokov tretích strán voči nim. Tu je zakázané pridávať a používať osobné údaje. Je tiež zakázané označiť protokoly o údržbe informáciami, ktoré odkazujú na osobu, pretože protokoly sú nezašifrované ihneď po opustení SOFTVÉRU (napr. E-Mail).

Ak postupujete (poskytujete) ďalej mobilné zariadenie, do ktorého ste si stiahli SOFTVÉR a na ktorom ho používate, iným osobám, ste povinný tieto osoby vopred informovať o zapnutej funkcii geolokalizácie a súvisiacom použití údajov.

3. Záruka, Zodpovednosť

Akékoľvek nároky na záruku založené na vecných a právnych chybách SOFTVÉRU môžu vzniknúť iba vo vzťahu medzi Vami a spoločnosťou BOSCH a podliehajú nasledujúcim podmienkam.

a) Záruka a zodpovednosť za bezplatný SOFTVÉR. Spoločnosť BOSCH je zodpovedná za vecné a právne vady bez ohľadu na právne dôvody, iba ak spoločnosť BOSCH podvodným spôsobom zakryla príslušnú vadu názvu alebo titulu. Mimochodom, spoločnosť BOSCH, jej zákonný zástupcovia a splnomocnený zástupcovia sú zodpovedný iba za náhradu škôd vzniknutých v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania z dôvodu slobodného poskytovania SOFTVÉRU. Nároky podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

b) Záruka za platený SOFTVÉR. Ak má SOFTVÉR odstrániteľné chyby v kvalite alebo názve, máte právo na opravu spoločnosťou BOSCH. S prípadnými nárokmi na náhradu škody si prečítajte odstavec c).

Záručná doba na vecné vady a vady vlastníckeho práva k SOFTVÉRU, ktoré ste získali za odplatu ako podnikateľ, je 12 mesiacov.

Ak máte nárok na vrátenie kúpnej ceny SOFTVÉRU, musí byť namierená proti spoločnosti Apple. Ďalšie nároky z Vašej strany voči spoločnosti Apple neexistujú, pokiaľ takéto vylúčenie nie je povolené zákonom.

c) Obmedzenie zodpovednosti za spoplatnený SOFTVÉR. Pokiaľ ste získali SOFTVÉR za poplatok, spoločnosť BOSCH je zodpovedná, bez ohľadu na právne dôvody, iba v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

V nasledujúcich prípadoch je zodpovednosť založená na právnych predpisoch:

 • Za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
 • Za škody vzniknuté nedodržaním písomných záruk, na ktorý sa vzťahuje účel záruky,
 • V prípade podvodu,
 • V prípade telesného zranenia alebo ublíženia na zdraví,
 • V prípadoch zodpovednosti za výrobky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom,
 • V rozsahu pôsobnosti § 44a TKG (zodpovednosť poskytovateľa verejne dostupných telekomunikačných služieb).

Pokiaľ zodpovednosť nie je v súlade s vyššie uvedeným vymenovaním so zákonnými ustanoveniami, uplatňuje sa toto: v prípade jednoduchého zanedbateľného porušenia iba zanedbateľných zmluvných záväzkov, nie je spoločnosť BOSCH zodpovedná za škody. Mimochodom, zodpovednosť za škody spôsobené jednoduchou nedbanlivosťou je obmedzená na tie škody, ktoré sa zvyčajne očakávajú v rámci príslušného zmluvného vzťahu (zmluvne predvídateľné škody). Platí to aj pre nedbanlivé porušovanie povinností zákonnými zástupcami, konateľmi alebo jednoduchými zástupcami. Ak ste podnikateľom v zmysle § 14 BGB, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvne predvídateľná škoda vyplývajúca z porušenia povinnosti podľa tejto dohody zodpovedá najviac hodnote náhrady vyplatenej spoločnosti BOSCH podľa tejto dohody. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na náhradu výdavkov.

Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti BOSCH vylúčená alebo obmedzená podľa týchto ustanovení, platí to aj pre zodpovednosť orgánov a výkonnostnú pomoc vrátane zamestnancov spoločnosti BOSCH.

4. Prevod/Postúpenie

Akýkoľvek iný prevod práv na používanie si vyžaduje náš výslovný súhlas. Prevoditeľnosť môže byť vylúčená aj technickým pozastavením poskytovateľa, prostredníctvom ktorého je SOFTVÉR distribuovaný.

5. Podpora:

Licencia na vylepšenú funkčnosť získaná nákupom v aplikácii zahŕňa aj poskytovanie nasledujúcich služieb údržby SOFTVÉRU po dobu životnosti 356 dní. Obdobie používania a z toho vyplývajúca povinnosť platiť sa automaticky predlžuje o ďalších 365 dní, pokiaľ sa používanie neukončí s výpovednou lehotou 4 týždne do konca 365 dní.

Údržba SOFTVÉRU zahŕňa telefonickú a e-mailovú podporu, riešenie problémov a dodávanie nových verzií/aktualizácií, ak sú všeobecne dostupné.

SOFTVÉR budeme naďalej rozvíjať z hľadiska kvality, najmodernejšieho stavu a prispôsobovať ho meniacim sa okolnostiam. Akékoľvek aktualizácie prislúchajúce SOFTVÉRU sa poskytnú nadobúdateľovi licencie počas doby údržby uvedenej v ponuke. Držiteľa licencie budeme informovať o nových aktualizáciách a rozšíreniach programu.

Odstraňovanie chýb sa zvyčajne vykonáva aktualizáciou SOFTVÉRU. Predpokladom je, že chyba je reprodukovateľná a vyskytuje sa pri poslednej aktualizácii prostredníctvom aktualizácie licencie. Nadobúdateľ licencie nám poskytne všetky dokumenty a informácie potrebné na opravu chýb.

V prípade aktualizácií (aktualizácie, ktoré obsahujú rozšírenie funkcií) si spoločnosť BOSCH vyhradzuje právo distribuovať ich za poplatok.

Až do doručenia novej aktualizácie poskytneme dočasné riešenie na obídenie chyby, ak užívateľ licencie nie je schopný zvládnuť prácu, ktorú nemožno odložiť z dôvodu zlyhania, a do tej miery, do akej je poskytnutie primeraného možného riešenia pre nás možné.

Vzhľadom na podporné služby poskytované spoločnosťou BOSCH sa záručná doba nepredlžuje.

Spoločnosť Apple nie je povinná Vám poskytovať podporné služby.

6. Zmluvné obdobie a rozšírená funkčnosť

Licenčná zmluva sa začína prevzatím aplikácie z obchodu Apple Store. Rozšírený rozsah funkcií je k dispozícii 365 dní a automaticky sa obnovuje na ďalších 365 dní, pokiaľ neregistrujete licenčnú zmluvu s výpovednou lehotou 4 týždne pred koncom 365 dní. Potom sú pre SOFTVÉR dostupné iba základné funkcie. Tieto zahŕňajú:

 • Demo režim pre aplikáciu ProWork
 • Ručné zadanie chybového kódu s uvedením príslušnej príčiny chyby, ako aj opatrenia na riešenie problémov
 • Odkaz na vyvolanie aplikácie náhradných dielov

7. Platné právo, Jurisdikcia

Uplatňuje sa hmotné právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou dohovoru OSN o predaji. Ak nie ste užívateľom (spotrebiteľom) alebo nemáte riadne miesto jurisdikcie v Nemecku, je jurisdikciou pre všetky spory vyplývajúce s tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou Stuttgart, Nemecko.

8. Iné

Ak by jednotlivé podmienky alebo zmluvné časti boli neúčinné, zostávajú ostatné podmienky a zmluvné časti v platnosti.

V prípade problémov s používaním SOFTVÉRU sa môžete obrátiť na nasledujúce kontaktné adresy:

01806 / 990 990 (0,20€ za hovor, z národných mobilných sietí max. 0,60€ za hovor); zukunft@buderus.de

Ak používate externé služby, ste zodpovedný za dodržiavanie príslušných podmienok pre tieto služby.

SOFTVÉR sa nesmie distribuovať do krajín, na ktoré sa vzťahuje embargo USA alebo na osoby uvedené v zozname Ministerstva financií USA „Špeciálne určený občania“, alebo v zozname Ministerstva obchodu „Odmietnutý subjekt – Odopierané osoby“. Použitím SOFTVÉRU zabezpečujete, že sa nenachádzate v jednej s týchto krajín a že nie ste na žiadnom s týchto zoznamov.

Stav: December 2017