Ochrana osobných údajov

1. Informácie o ochrane údajov

Robert Bosch spol. s.r.o. (ďalej „Bosch“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a Váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

2. Robert Bosch spol. s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri Vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3. Prevádzkovateľ

Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s.r.o.; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch spol. s r.o.
Ambrušova 4
Bratislava 821 04
IČO 31 355 579
Registrový súd: v OR okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.5514/B
Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš.

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1. Kategórie spracovávaných údajov


Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

- komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

4.3. Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

4.3.1. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.2. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: zmluvné plnenie).

4.3.3. Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

4.3.4. Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu príp. na základe súhlasu (právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.5. Realizácia výherných súťaží alebo zľavových akcií podľa príslušných podmienok pre výhernú súťaž alebo zľavovú akciu (právny základ: zmluvné plnenie).

4.3.6. Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu, príp. SMS/MMS (právny základ: súhlas).

4.3.7. Zachovávanie a ochrana našich práv (právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4. Log súbory

Pri každom použití internetu sa z Vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

Log súbory sa (bez alebo bez úplnej IP adresy) používajú aj na účely analýzy; pozri odsek Analýza webových stránok.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;

– internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP referer);

– názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;

– názov vyvolaného súboru, príp. informácie;

– dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;

– množstvo prenesených údajov;

– operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

– Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.5. Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

4.6. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.7. Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.8. Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda tak-zvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

4.9. Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme Vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

5. Výherné súťaže alebo zľavové akcie

Ak sa zúčastníte našej výhernej súťaže alebo zľavovej akcie, potom použijeme Vaše údaje na oznámenie o výhre a na účely reklamy našich výrobkov v rozsahu povolenom zákonom, príp. pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas. Detailné informácie o výherných súťažiach alebo zľavových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.

6. Použitie súborov cookies

V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

6.1. Kategórie

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk.

Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

6.1.1. Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov. Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

6.1.2. Technicky nepotrebné súbory cookies a mechanizmy sledovania

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas. Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve pod kategórie:

6.2. Komfortné cookies

Tieto súbory cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr. v týchto súboroch cookies je možné uložiť Vaše nastavenia jazyka.

6.3. Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:

- Štatistika:

Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.

- Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):

Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

- Sociálne pluginy (Social Plugins)

Na niektorých stránkach našej online ponuky sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.

- Retargeting

Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

6.3.1 Google Analytics

Názov: Google Analytics

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-Testing

6.4. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

6.4.1. Vypnutie všetkých súborov cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

6.4.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania.

V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

7. Používanie našich mobilných aplikácií

Okrem našej online ponuky Vám dávame k dispozícii mobilné aplikácie, ktoré si môžete stiahnuť do Vášho koncového zariadenia. Okrem údajov získaných na webových stránkach získavame prostredníctvom našich aplikácií ďalšie osobné údaje, ktoré špecificky vyplývajú z používania mobilného koncového zariadenia. Avšak len za podmienky, že nám udelíte svoj súhlas.

7.1. Spracovanie Vašich údajov o polohe

Naša ponuka obsahuje aj takzvané Location Based Services, s ktorými Vám poskytujeme aj špeciálne ponuky, ktoré sú šité na mieru príslušnej lokality. Aby sme Vám tieto funkcie aplikácií mohli poskytnúť, získavame posledné tri polohy GPS odoslané vaším koncovým zariadením a vašu IP adresu, ak nám na to poskytnete svoj súhlas. Nevytvárame pritom profil pohybu. Túto funkciu môžete v nastaveniach príslušnej aplikácie alebo operačného systému vášho koncového mobilného zariadenia kedykoľvek deaktivovať a aj znova aktivovať alebo dočasne deaktivovať režimom pauzy bez toho, aby sa nepriaznivo ovplyvnili základné funkcie aplikácie.

7.2. Spracovanie reklamného identifikátora Advertising Identifier/Advertising ID

Na reklamné účely využívame v prípade Vášho súhlasu pre iOS reklamný identifikátor, takzvaný Advertising Identifier (IDFA) a pre Android takzvaný Advertising ID. Sú to unikátne, nie však personalizované a trvalé identifikačné čísla pre určité koncové zariadenie, ktoré poskytne iOS alebo Android. Takto získané údaje sa nepriradia k iným informáciám zariadenia. Identifikačné čísla využívame na to, aby sme Vám pripravili personalizovanú reklamu a aby sme mohli vyhodnotiť Vaše používanie. Keď aktivujete nastavenia iOS pod „Súkromie“ – „Reklama“ možnosť „Obmedziť sledovanie“, príp. na Androide v nastaveniach – „Ochrana súkromia“ zvolíte možnosť „Nesledovať“, môžeme uskutočniť len nasledovné opatrenia: meranie Vašej interakcie s banermi bez kliknutia („frequency capping“), počet kliknutí, zistenie jedinečného používania („unique user“), ako aj bezpečnostné opatrenia, boj proti podvodom a odstránenie chýb. V nastaveniach zariadenia môžete kedykoľvek vymazať IDFA, príp. Advertising ID („Vymazať Ad-ID“); potom sa vytvorí nové identifikačné číslo, ktoré sa nepriradí k predchádzajúcim zozbieraným údajom. Upozorňujeme na skutočnosť, že pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie našich aplikácií, keď obmedzíte používanie uvedeného identifikačného čísla.

7.3. Analýza na základe používania aplikácie

Potrebujeme štatistické informácie o používaní našej online ponuky, aby sme ju mohli optimálnejšie prispôsobiť, zistiť jej dosah a vykonať prieskum trhu. Na tento účel používame nástroje na analýzu na základe používania aplikácie, ktorý je opísaný v tomto odseku.

Týmito nástrojmi vytvorené profily používania sa nespoja s osobnými údajmi. Nástroje buď vôbec nepoužívajú IP adresy používateľov, alebo ich hneď po získaní skrátia.

Poskytovatelia nástrojov spracovávajú údaje len ako spracovatelia podľa našich pokynov, a nie na vlastné účely.

7.4. Spracovanie údajov prevádzkovateľmi app stores

Získanie údajov z našej strany a mimo nášho rozsahu zodpovednosti nie je prenosom údajov, ako meno používateľa, e-mailová adresa a ID zariadenia na app store (napr. Google Play od Google, App Store od Apple, Galaxy App Store od Samsung) pri stiahnutí príslušnej aplikácie. Na toto získavanie údajov a ďalšie spracovávanie zo strany app store ako zodpovedného miesta nemáme žiaden vplyv.

8. Zásuvné moduly sociálnych sietí

V našej online ponuke používame takzvané zásuvné moduly rôznych sociálnych sietí; tie sú v tomto odseku zvlášť opísané.

Pri používaní zásuvných modulov vytvorí Váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Tým získa príslušný poskytovateľ informáciu, že Váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa používateľský účet alebo práve nie ste prihlásený. Log súbory (vrátane IP adresy) sa pri každom použití internetového prehliadača odovzdajú priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa prípadne uložia. Poskytovateľ, príp. jeho server môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Zásuvné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sú získavané a uložené poskytovateľmi sociálnych sietí prostredníctvom zásuvných modulov.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a používaní sociálnou sieťou, ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení s cieľom ochrany Vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Keď nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí získali touto online ponukou údaje a príp. ich uložili alebo ďalej spravovali, nemali by ste používať príslušné zásuvné moduly.

8.1. Zásuvné moduly sociálnych sietí s 2-klikovým riešením navrhnutým Heise

Takzvaným 2-klikovým riešením (navrhla ho spoločnosť Heise Medien GmbH & Co. KG) Vás chránime pred tým, aby ste pri navštívení našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu.

8.2. Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook

Facebook sa prevádzkuje pod www.facebook.com von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a pod www.facebook.de von Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a to, ako vyzerajú, nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins; Informácie o ochrane údajov Facebooku nájdete tu: http://www.facebook.com/policy.php.

9. You Tube

Táto online ponuka používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audiosúborov a videosúborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa videosúbor a audiosúbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o Vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.

10. Komunikačné nástroje na platformách sociálnych sietí

Pre komunikáciu s komunikačnými nástrojmi našej platformy sociálnych médií (napr. Facebook) používame správy, ktoré sú odosielané prostredníctvom tejto platformy sociálnych médií, a ponúkame Vám podporu.

Pri odosielaní správy prostredníctvom platformy sociálních médií sú Vaše osobné údaje zo správy (prípadne ďalšie údaje, ktoré obdržíme od poskytovateľa sociálnych médií v súvislosti s touto správou jako Vaše meno alebo súbory), spracovávané za účelom vybavenia Vašej pripomienky.

Okrem toho môžeme tieto údaje analyzovať v agregovanej a anonymizovanej podobe, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako je platforma sociálnych médií používaná.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, predáme právnickej osobe spoločnosti Bosch, ktorá je zodpovedná za spracovanie Vašej pripomienky (napríklad v prípade, že Vaša pripomienka odkazuje na produkt, ktorý je distribuovaný inou právnickou osobou spoločnosti). Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 odst. 1 GDPR) alebo prípadne existujúci zmluvný vzťah (čl. 6 odst. 1 GDPR). Spracované osobné dáta sú zmazané najneskôr 180 dní od obdržania Vašej správy.

11. Newsletter

11.1. Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie

V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom Vám newsletter zašleme e-mailom, mobilnými oznamovacími službami (ako napr. WhatsApp), SMS správami alebo správami push až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek. Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

12. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

13. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a Vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osôb k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

14. Práva používateľov

Na uplatnenie Vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia Vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní Vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o Vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme Vaše údaje spracovávali. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že Vaše odmietnutie a používanie Vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali Vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania Vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

14.1. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

14.2. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre Vaše bydlisko, príp. Vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
WWW: http://www.dataprotection.gov.sk
E‑mail:ochrana@pdp.gov.sk

15. Zmena informácie o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

16. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedná osoba“.

Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Referent ochrany údajov

Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)
P.O.Box 30 02 20
0442 Stuttgart
NEMECKO

Alebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:
Email: oou@cz.bosch.com

17. Dátum účinnosti

01. 04. 2019