Taal


ALGEMENE VOORWAARDEN

(versie 2018/01)

1 Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Bosch Thermotechnology nv - hierna de vennootschap genoemd - zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, om welke materiële prestatie dan ook te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Van huidige voorwaarden kan enkel afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden overeengekomen. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, zal deze vervangen worden door een gelijkaardige bepaling rekening houdend met het oorspronkelijk beoogde doel. Niettemin blijven alle andere bepalingen van toepassing.

2 Offertes

Elke offerte, aanbieding of prijsopgave is louter informatief en verbindt de vennootschap niet. Dit geldt in het bijzonder voor de vermelde prijzen, leveringstermijnen, betalingstermijnen en eventuele berekeningen en adviezen. Bij schriftelijke aanvaarding door de klant komt een definitief akkoord pas tot stand bij ontvangst door de klant van de orderbevestiging uitgaand van de vennootschap. Elk akkoord is in het bijzonder afhankelijk van de voorafgaandelijke goedkeuring door de dienst krediet analyse van de vennootschap.

3 Prijzen

De prijzen zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van de grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, douanerechten, fiscale taksen, wisselkoersen, belastingen en andere afhoudingen. Indien gedurende de duur van de optie of de uitvoering van de bestelling, één of meerdere van de bovenvermelde factoren wijzigingen ondergaan, behoudt de vennootschap zich het recht voor de prijzen aan te passen. Deze aanpassing treedt in werking vanaf de schriftelijke mededeling hiervan aan de klant. Lopende contracten moeten, bij niet-akkoord van de klant, schriftelijk opgezegd worden ten laatste 7 kalenderdagen na kennisgeving van de aanpassing. De prijzen zijn enkel geldig voor leveringen in België, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het versturen van tarieven en catalogen gebeurt enkel met prijsindicatiebedoeling en onder voorbehoud van technische wijzigingen en is geen formele verbintenis vanwege de vennootschap. De prijzen die erop vermeld zijn, zullen, in voorkomend geval, dienen te worden aangepast aan de leveranciersprijzen. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

4 Leveringstermijnen / Overmacht

De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op eender welk contractueel document dat tegenstelbaar is aan de vennootschap, hebben een benaderend karakter. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de vennootschap. Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die de vennootschap redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst, brengt automatisch de schorsing van de leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de hele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. Op het tijdstip van de levering gaat het risico van de goederen over op de klant. De bestelbon geeft duidelijk de overeengekomen leveringsvoorwaarden en wijze van vervoer aan. Tenzij anders bepaald op de bestelbon:

 • worden de goederen geacht te Mechelen, geleverd en in ontvangst te zijn genomen en aldaar bij vertrek in goede staat te zijn bevonden;
 • reizen zij voor rekening en risico van de klant, welke ook de leveringsvoorwaarden of wijze van vervoer wezen.

Iedere klacht omtrent beschadiging of niet-overeenstemming van de goederen met de bestelling, dient onmiddellijk en alleszins ten laatste binnen de 24 uur na ontvangst, op straffe van on-ontvankelijkheid, ter kennis van de vennootschap gebracht te worden.

Wanneer de levering op kosten van de vennootschap gebeurt, zal elk tweede transport noodzakelijk geworden bij iedere verkeerde of onduidelijke opgave van leveringsadres of in geval van onbereikbare losplaats, sowieso aangerekend worden. In geval van afwezigheid bij de geplande interventieafspraak of laattijdige

5 Beding van eigendomsvoorbehoud

De goederen, voorwerp der leveringen, blijven eigendom van de vennootschap, tot op het ogenblik van hun werkelijke en volledige betaling, zijnde het ogenblik dat het geheel van de verkoopprijs en al zijn bijhorigheden (kosten, eisbaar geworden forfaitaire schadevergoedingen, verwijlintresten e.d.) werkelijk betaald zijn, contant of door creditering op de bankrekening van de vennootschap. Tot op dat ogenblik zal de vennootschap de goederen op eender welk ogenblik en door een eenvoudige aangetekende brief mogen opeisen en ophalen. Zolang de eigendom van het geleverde goed niet is overgegaan, mag de klant het goed niet verpanden, noch aan een derde enig recht daarop verlenen, noch onroerend maken door incorporatie, noch vermengen met een ander roerend goed. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven aan de vennootschap verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de klant de aan de vennootschap toebehorende goederen, zelf verwerkt en/of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de vennootschap alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over, dit tot het ogenblik van de volledige betaling aan de vennootschap door de klant van de prijs.

6 Waarborg

De waarborgperiode voor fabricagefouten beloopt 24 maanden vanaf de datum van de installatie, mits voorlegging van de factuur van de installateur. De stukken die - door de vennootschap erkende - fabricagefouten vertonen, worden vervangen of in de werkhuizen van de vennootschap hersteld. De verantwoordelijkheid van de vennootschap beperkt zich enkel tot de vervanging en herstelling van deze stukken, zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook. De verstrekte waarborg beperkt zich enkel en alleen tot de stukken zelf, en verlengt of hernieuwt geenszins de initiële duurtijd van de waarborgperiode.

De waarborg geldt niet:

 • voor defecten of schade, veroorzaakt door een ongeval, niet naleving van de gebruiksvoorschriften, het gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn, het gebruik van minderwaardige onderhouds- en verbruiksproducten,
 • voor tussenkomsten die normaal het voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten,
 • voor onderdelen waarvan de gebruiksduur minder lang is dan de waarborgperiode (o.a. onderdelen onderhevig aan normale slijtage),
 • in geval de producten niet onderhouden werden volgens de voorschriften van de vennootschap.

De waarborg vervalt wanneer de koper zijn contractuele of financiële plichten niet nagekomen is. De vennootschap zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- of winstderving, of voor eventuele immateriële schade. De vennootschap is nooit aansprakelijkheid voor door derden eventueel gebrekkig geïnstalleerde toestellen, waarvoor de tussenkomst aan de na-verkoopservice werd aangevraagd.

7 Betalingsvoorwaarden

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betalingen dienen te gebeuren via Bancontact/Mister Cash of via overschrijving ten voordele van één van de financiële rekeningen aangeduid op de voorzijde van de factuur.
 • De kosten van de tussenkomst voor de na-verkoopservice dienen contant betaald te worden. Bij niet contante betaling zal een forfaitair bedrag van € 15,00 (exclusief BTW) administratiekosten worden aangerekend.
 • Elke niet binnen de 10 kalenderdagen dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn.
 • De niet betaling van een factuur op de vervaldag brengt mede dat alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar worden welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden waren. De vennootschap behoudt zich bovendien het recht voor de nog niet geleverde bestelling of gedeelten van bestelling te annuleren.
 • Wissels of andere verhandelbare documenten worden niet aanvaard.
 • Bij niet naleving van een vervaldag, alsook bij eender welke vertraging van een betaling, zullen de bedragen die de klant aan de vennootschap verschuldigd blijft, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest opleveren van 8% op jaarbasis, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden.
 • Bovendien worden de onbetaalde bedragen verhoogd met een bedrag van 10%, met een minimum van € 50,00 (exclusief BTW), ten titel van schadebeding, indien deze bedragen nog verschuldigd zijn 15 dagen na verzenden van een ingebrekestelling.
 • Ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen na te leven en dit binnen de 15 dagen vanaf de vervaldag van een factuur, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de vennootschap op alle schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven, zal hiervoor volstaan.
 • De vennootschap behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de klant alle gepaste waarborgen te eisen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen.
 • De vennootschap komt niet tussen in de overeenkomsten tussen eigenaar(s) en huurder(s).

8 Afzegging van bestelling en Terugname

Bestellingen van goederen die niet tot de normale voorraad behoren kunnen niet worden geannuleerd. Indien u toch deze artikelen zou wensen terug te sturen, te weigeren of te annuleren, dient u ons dit schriftelijk aan te vragen en zijn we genoodzaakt kosten aan te rekenen. Goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de vennootschap, indien ze: (1) in nieuwe staat zijn, (2) in normale voorraad gevolgd worden, (3) in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking terugbezorgd worden en (4) indien de nummers van de afleveringsbon en van de factuur opgegeven worden. Eventueel teruggenomen goederen worden gecrediteerd aan 80 % van de gefactureerde waarde. Ontvangst van terugzendingen door of namens de vennootschap houdt geen erkenning in van gebreken aan het geleverde of van enige aansprakelijkheid.

9 Toepasselijk rechten en bevoegde rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden, en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van Mechelen.