Taal


Naderen we het einde van de verwarming met mazout in belgië?

Naderen we het einde van de verwarming met mazout in belgië?

Recentelijk herhaalde de Belgische regering haar intentie om stookolieketels in 2035 te verbieden. Het doel van deze beslissing is tegemoetkomen aan de vereisten van het Energiepact. Wat gaat er dan gebeuren met de 1,5 miljoen stookolieketels in België? Betekent dit het einde van deze technologie? Dat is helemaal niet zeker …

Verwarming met mazout verboden in 2035.

Er is immers al sprake van dit verbod op verwarming met stookolie sinds het akkoord van Parijs van 2015. Dit akkoord is gericht op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de effecten van de klimaatopwarming tegen te gaan. Vandaag vertegenwoordigt de residentiële verwarming 13,3% ( cijfers 2017 ) van de broeikasgassen die in België worden uitgestoten. Daarom heeft de regering besloten om deze aan te pakken.

Om het akkoord van Parijs na te leven heeft de federale regering besloten om de verkoop van stookolieketels tegen 2035 te verbieden. Na deze datum zou het dus onmogelijk zijn om een stookolieketel te kopen.

Een gewestelijk verbod.

Ondanks een federaal verbod in 2035 kunnen de gewesten de datum en de toepassingsvoorwaarden van deze maatregel vrij bepalen. Niet alle gewesten vorderen even snel wat dit betreft.

In Vlaanderen wordt 24% van het vastgoedpark verwarmd met een mazoutketel. Om de vervanging van deze apparaten te versnellen heeft minister van energie, Bart Tommelein, besloten over te gaan tot een verbod met 2 snelheden:

  • 2021 voor nieuwbouw en grote renovaties (met bouwvergunning)*
  • 2035 voor de bestaande woningen

*Op datum van 1/10/2020 heeft de Vlaamse regering nog geen definitief standpunt ingenomen over de modaliteiten en het precieze in voege treden van deze aankondiging.

In het Hoodstedelijk Gewest, waar slechts 16% van de woningen wordt verwarmd met mazout, zal de overgang het gemakkelijkst verlopen. Brussel overweegt evenwel een premie in te voeren, die verkrijgbaar zou zijn tussen 2021 en 2025 voor de verwijdering van een stookoliesysteem.

Wallonië is het gewest waarop deze wet de grootste impact heeft. Bijna 50% van de Walen verwarmt zich momenteel immers met stookolie. Dat komt omdat heel wat huizen niet aangesloten zijn op het gasnet. Gezien de complexiteit van de situatie overweegt de regering om steun te verlenen en zelfs uitzonderingen te maken voor de meest afgelegen gebieden.

Maar een toegelaten gebruik.

Hoewel de verkoop van het stookolieketels verboden wordt, geldt dit niet voor het gebruik ervan. Welnu, aangezien 35% van de Belgische woningen wordt verwarmd met mazout is deze nuance belangrijk. Het zou dus wat voorbarig zijn om deze technologie volledig te bannen..

Eerst en vooral heeft een moderne stookolieketel een minimale levensduur van 15 jaar. Een groot aantal mazoutketels zal dus nog gebruikt kunnen worden na 2035. En dat tot hun levenseinde, wat kan oplopen tot 25 jaar.

Daarna raadt de regering aan om deze toestellen te vervangen door hernieuwbare oplossingen. Dergelijke systemen vereisen echter heel goed geïsoleerde woningen. Aangezien 80% van de Belgische woningen dateert van voor 1985, is dit niet het geval. De situatie is nog kritieker in Wallonië waar 75% van de woningen een EPB-score van E of lager haalt . Er zouden dus dure isolatiewerken moeten worden voorzien.

Bovendien is ongeveer 35% van de Belgische huishoudens niet aangesloten op het aardgasnet. Deze laatste vrezen dus dat ze zullen moeten overschakelen op elektrische verwarming of butaan. Met andere woorden, op bijzonder energieverslindende oplossingen.

Ten slotte moet er ook rekening gehouden worden met de overgangskost. Heel wat gezinnen beschikken niet over de middelen om hun verwarmingssysteem te vervangen. Of ze zouden een ondersteuning moeten krijgen voor de kosten van een aansluiting op het gasnet. Ten slotte moet daarbij ook nog eens de kost voor de verwijdering, of indien niet mogelijk, de neutralisatie van de stookolietank gevoegd worden.

Besluit.

Hoewel het verbod op de stookolieketel pas van kracht zal zijn in 2035 blijven er nog heel wat onbekende factoren, die de regering en de gewesten moeten regelen. Bovendien zijn in bepaalde situaties heel weinig alternatieven dan stookolie economisch mogelijk.
De verwarming met stookolie heeft dus echt haar laatste woord nog niet gesproken.

Uiteindelijk blijven de producenten nog investeren in deze technologieën, zoals vermeld in ons artikel: Welke toekomst voor de verwarming met mazout?

Zo biedt Buderus in zijn gamma nog steeds mazoutketels aan. Buderus staat bekend om zijn vakmanschap en de kwaliteit van zijn producten. U kunt uw oude verwarmingsketel dus nog vervangen voor het verbod van kracht wordt en zo uw energieverbruik optimaliseren.