Επέκταση εγγύησης

Λεβήτων αερίου Βuderus Logamax Plus GB122 & Logamax Plus GB172i

Επιλέγεις σιγουριά, επιλέγεις Buderus

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα αερίου Βuderus. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, σε συνάρτηση με τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

H Βuderus προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση για τα μοντέλα λεβήτων αερίου Buderus Logamax Plus GB122 & Buderus Logamax Plus GB172i.

Ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Η επέκταση εγγύησης από τα 2 στα 5 έτη παρέχεται από την Robert Bosch A.E. και ισχύει αποκλειστικά για τους επίτοιχους λέβητες αερίου συμπύκνωσης Buderus Logamax Plus GB122 & Logamax Plus GB172i, που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια από την Robert Bosch A.E. και τους επίσημους εμπορικούς συνεργάτες του δικτύου διανομής από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης και ειδικότερα την έναρξη του χρόνου διάρκειας αυτής ορίζεται η πρώτη σε θέση λειτουργία (έναυση) του λέβητα, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τους τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση του νόμιμου παραστατικού αγοράς (τιμολογίου ή απόδειξης) του λέβητα προς τον τελικό πελάτη.

Για την ενεργοποιήση της επέκτασης εγγύησης στα 5 έτη, απαιτούνται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση τα εξής:

  • νόμιμα παραστατικά της αγοράς από τον τελικό πελάτη
  • Η συμπλήρωση του νόμιμου φύλλου ελέγχου καύσης (βάσει Φ.Ε.Κ. 2654/Β' - 09.11.2011) κατά την πρώτη έναυση, υποχρεωτικά από αδειούχο εγκαταστάτη
  • Η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου εκκίνησης του κατασκευαστή όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος
  • Η τοποθέτηση μαγνητικού διαχωριστή σωματιδίων στην επιστροφή της θέρμανσης (μαγνητικό φίλτρο)της Bosch ή ισοδύναμο (περιεχόμενου όγκου νερού > 0,36lit, διπλού μαγνήτη).
  • Συμπλήρωση του φύλλου εγγύησης του κατασκευαστή με ευκρινή αναγραφή του σειριακού αριθμού του επίτοιχου λέβητα
  • Η αποστολή όλων των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε από τον εγκαταστάτη είτε από τον τελικό πελάτη, στο warranty@buderus.gr ή εναλλακτικά να γίνει μέσω υποβολης ηλεκτρονικής φόρμας .

Η ενημέρωση και καταγραφή της συσκευής στα αρχεία της Robert Bosch A.E. οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 30 ημέρες μετά την ενεργοποίηση του επίτοιχου λέβητα αερίου με την έγκαιρη αποστολή των προαναφερθέντων στην παρούσα παράγραφο αποδεικτικών.


Με αίτημα του πελάτη δύναται να γίνει καταγραφή της συσκευής μέχρι και μετά από 60 ημέρες από την ενεργοποίησή της, αν αυτό δεν κατέστη δυνατό κατά τις πρώτες 30 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, προγραμματίζεται υποχρεωτικά επίσκεψη εξειδικευμένου συνεργάτη της Robert Bosch A.E στον τόπο εγκατάστασης του επίτοιχου λέβητα αερίου και το συνολικό κόστος της επίσκεψης επιβαρύνει αποκλειστικά τον τελικό πελάτη.

Υποχρεώσεις τελικού χρήστη

Η εγκατάσταση και έναυση του λέβητα, καθώς και η τακτική συντήρηση και γενικά οι παρεμβάσεις στον λέβητα, πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνικά καταρτισμένο αδειούχο εγκαταστάτη/τεχνικό που κατέχει νόμιμη άδεια με βάση την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β` 9.11.2011) για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και σε κάθε περίπτωση βάσει των τεχνικών εγχειριδίων που συνοδεύουν το προϊόν.

Ο λέβητας πρέπει να συντηρείται ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις νομικές διατάξεις.

Η πρώτη συντήρηση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 13 μηνών από την ενεργοποίηση του λέβητα και οι επόμενες τακτικές συντηρήσεις εντός 12 μηνών από την προηγούμενη, το αργότερο όμως για τη δεύτερη συντήρηση μετά από 24 μήνες, για την τρίτη συντήρηση μετά από 36 μήνες και για την τέταρτη συντήρηση μετά από 48 μήνες.

Απόδειξη για τη διενέργεια της συντήρησης αποτελούν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση τα δελτία παροχής υπηρεσιών, το πρωτόκολλο συντήρησης και το φύλλο ελέγχου καύσης κάθε συντήρησης βάσει της νομοθεσίας, και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω αποδεικτικά, θα πρέπει ο τελικός πελάτης να τα τηρεί με δική του μέριμνα.

Το κόστος της ετήσιας συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση και επιβαρύνει αποκλειστικά τον τελικό πελάτη.