Cookies

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Naše zásady ochrany osobných údajov

Áno, súhlasím

Ochrana osobných údajov

I. BEZPEČNOSŤ
Bosch Group rešpektuje Vaše súkromie. Ochrane Vášho súkromia, rovnako ako aj zabezpečeniu všetkých dát venujeme pri svojich obchodných postupoch mimoriadnu pozornosť.
Aby Bosch Group ochránila dáta, ktoré máme pod kontrolou, proti zneužitiu, strate, porušeniu, prístupu neoprávnených osôb alebo proti neoprávnenému prezradeniu, používa vhodné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

II. POUŽÍVANIE EXTERNÝCH PREPOJENÍ
Internetové stránky Bosch Group môžu obsahovať prepojenia na internetové stránky tretích strán prevádzkované poskytovateľmi, ktorí s nami nie sú v spojení. Ak kliknete na prepojenie, nemáme ďalej vplyv na zhromažďovanie, ukladanie alebo spracovanie akýchkoľvek osobných údajov a dát prenesených kliknutím na prepojenie (napr. IP adresu alebo URL stránky, ktorá obsahuje prepojenie), pretože správanie tretích strán je z povahy veci mimo našu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za spracovanie osobných údajov a dát tretími stranami, z tohto dôvodu sa vyššie uvedené vyhlásenie o bezpečnosti nevzťahuje na tieto externé prepojenia.

III. OSOBNÉ ÚDAJE A SÚHLAS S ICH SPRACOVANÍM A ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, spracovávame ich, prípadne nami poverený správca, s ktorým máme uzavretú príslušnú zmluvu, aby sme Vás informovali o svojich produktoch a službách, pre účely technickej správy webových stránok, zákazníckej správy, produktových prieskumov, pre dopyty, ktoré zašlete Bosch Group, alebo pre marketingové účely len v rozsahu nevyhnutnom pre tento účel. Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb najatí Bosch Group sú povinní zachovávať dôvernosť a dodržovať ustanovenia príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Vaše údaje nebudú bez Vášho súhlasu postúpené tretím stranám mimo Bosch Group a/alebo mimo povereného správcu.

Registráciou a vyplnením osobných údajov návštevník udeľuje v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť ROBERT BOSCH, spol. s r. o., IČO: 31355579, ako prevádzkovateľ, prípadne jej určený správca, spracovávala poskytnuté osobné údaje, uložila ich vo svojej databáze a využila ich pre účely uvedené vo vyššie uvedenom odseku.

Registráciou návštevník súčasne súhlasí s tým, aby mu spoločnosť ROBERT BOSCH, spol. s r. o., IČO: 31355579, ako prevádzkovateľ, odosielala obchodné oznámenia o ponuke tovaru a služieb prostredníctvom elektronickej pošty alebo služby krátkych správ (SMS) v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení poskytuje návštevník dobrovoľne a na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať výslovným a určitým prejavom vykonaným formou doporučeného listu či emailu prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je možné zrušiť taktiež prostredníctvom prepojenia umiestneného v každom obchodnom oznámení Bosch Group. V takom prípade budú Vaše osobné údaje zmazané. Dáta pre účely fakturácie a účtovania nie sú dotknuté.

IV. POUŽÍVANIE COOKIES

1. Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, keď navštívite naše internetové stránky. Cookies môžete podľa svojho želania kedykoľvek zmazať. Upozorňujeme však, že zmazanie cookies môže mať za následok, že niektoré funkcie už nebudú k dispozícii. Informácie o zmazaní cookies nájdete vo funkcii Pomocník svojho prehliadača.

2. Ako môžem kontrolovať používanie cookies?
Bosch umožňuje kontrolovať používanie cookies. Za týmto účelom kliknite na prepojenie „Cookie settings“. Prepojenie „Cookie settings“ Vám poskytuje dodatočné informácie o použitých cookies. Navyše tu môžete nastaviť, aké cookies chcete používať. V kroku 1 (nutné) a kroku 2 (dobrovoľné) sa vykonávajú anonymné merania prístupu s pomocou tzv. session cookies. V kroku 3 (štatistické) sa cookies uložia vo Vašom počítači na maximálnu dobu 12 mesiacov.
Vyššie uvedená možnosť konfigurovať nastavenia pre používané cookies nemá vplyv na cookies a aktívne komponenty iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter).

3. Bosch cookies
Bosch Group používa cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií návštevníkov a optimálne prispôsobenie rozvrhu svojich webových stránok.

Rozsah a účel spracovania dát
Keď navštívite naše webové stránky, uložíme meno Vášho poskytovateľa služieb Internetu, webovú stránku, z ktorej nás navštevujete, webové stránky, ktoré u nás navštívite, všetky Vami stiahnuté súbory, prezreté videá/pustené audio stopy, jednotlivé prepojenia, na ktoré kliknete, vyhľadávané slová a frázy (site search), ako aj dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ak je Vaša návšteva výsledkom online reklamy, ako napr. bannerov, reklamných videí, kampaní v prehliadačoch, zaznamenávame taktiež, aký banner, Adword, atď. motivovali Vašu návštevu webových stránok Bosch.
Tieto informácie nám pomáhajú čo najlepšie prispôsobiť naše webové stránky potrebám všetkých návštevníkov.

4. Cookies iných poskytovateľov
Niektoré internetové stránky Bosch Group zahŕňajú obsah a služby iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter), ktorí môžu používať cookies a aktívne komponenty. Bosch Group nemá vplyv na spracovanie osobných údajov a dát týmito poskytovateľmi.
Pre informácie o spôsobe spracovania Vašich dát navštívte internetové stránky príslušného poskytovateľa.

V. POUŽÍVANIE ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV WEBTRENDS, PIXEL A MERANIE PRÍSTUPU

Na týchto internetových stránkach uskutočňuje spoločnosť Bosch meranie prístupu pomocou nástroja analýzy navštevovaných webových stránok spoločnosti Webtrends. Na svojich facebookových stránkach uskutočňuje spoločnosť Bosch meranie prístupu pomocou nástroja Pixel.
Prístupové dáta sú zaznamenávané anonymne, takže nie je možné vytvorenie spojenia s užívateľom. Dochádza k tomu najmä vďaka anonymizácii IP adresy.
Aby bola umožnená analýza použitia webovej stránky, používajú sa pre záznam aj tzv. cookies. Predovšetkým vďaka tomu môže Bosch zlepšiť kvalitu dát. Zaznamenané informácie o použití internetových stránok sú anonymne prenášané na server štatistiky (statse.webtrendslive.com), ktorý prevádzkuje spoločnosť Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) v Spojených štátoch amerických.
Prístup k týmto anonymným údajom získajú výhradne oprávnené osoby.

VI. POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH ZÁSUVNÝCH MODULOV AKO SÚČASTI SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

1. Facebook
Internetové stránky Bosch Group používajú sociálne zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Zásuvné moduly je možné identifikovať pomocou loga Facebook alebo prípony „Facebook“, „Like“ alebo „Share“.
Pri Vašej návšteve niektorej z našich internetových stránok, ktorá ich obsahuje, sú tieto zásuvné moduly pôvodne deaktivované. Zásuvné moduly nie sú aktivované, dokiaľ nekliknete na príslušné tlačidlo. Aktiváciou zásuvných modulov vytvoríte spojenie s Facebookom a vyjadríte súhlas s prenosom dát na Facebook. Ak ste prihlásení na Facebook, môže Facebook spojiť Vašu návštevu s Vaším účtom Facebooku. Ak stlačíte príslušné tlačidlo, prenesie Váš prehliadač príslušnú informáciu priamo na Facebook, kde sa uloží.
Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, o ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou Facebook a Vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia, sú uvedené vo vyhlásení Facebooku o ochrane dát.
Ak nechcete, aby Facebook zhromažďoval Vaše dáta prostredníctvom našich stránok, musíte sa pred návštevou našich stránok odhlásiť z Facebooku.

2. YouTube
Internetové stránky Bosch Group používajú videoplatformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov.
Ak otvoríte niektorú stranu z našich webových stránok, integrovaný prehrávač YouTube vytvorí spojenie s YouTube pre zaistenie technického prenosu video alebo audio súboru. Ak je nadviazané spojenie s YouTube, sú na YouTube prenášané dáta.
Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou YouTube a Vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia, sú uvedené vo vyhlásení YouTube o ochrane dát.

3. Twitter
Internetové stránky Bosch Group používajú sociálne zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociálnej siete Twitter, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Zásuvné moduly je možné identifikovať pomocou loga Twitter alebo prípony „Tweet“.
Pri Vašej návšteve niektorej z našich internetových stránok, ktorá ich obsahuje, sú tieto zásuvné moduly pôvodne deaktivované. Zásuvné moduly nie sú aktivované, dokiaľ nekliknete na príslušné tlačidlo. Aktiváciou zásuvných modulov vytvoríte spojenie s Twitterom a vyjadríte súhlas s prenosom dát na Twitter. Ak ste prihlásení na Twitter, môže Twitter spojiť Vašu návštevu s Vaším účtom Twitteru. Ak stlačíte príslušné tlačidlo, prenesie Váš prehliadač príslušnú informáciu priamo na Twitter, kde sa uloží.
Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou Twitter a vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu svojho súkromia, sú uvedené vo vyhlásení Twitteru o ochrane dát.

VII. KONTAKT
Pre viac informácií alebo podávanie pripomienok či sťažností ohľadne spracovania osobných údajov a ochrany dát sa môžete obrátiť na pracovníka skupiny pre osobné údaje a ochranu dát.
Ak boli aj napriek našej snahe o zachovanie správnosti a aktuálnosti dát uložené nesprávne informácie, opravíme ich na Vašu žiadosť.

Osoba poverená ochranou dát:
Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
Česká republika

Ochrana údajov partnera:
Daniel Drahoš
Robert Bosch, spol. s r. o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika