Dotacje do kolektorów słonecznych

Korzyści płynące z techniki słonecznej to czyste środowisko oraz, co nie jest dzisiaj bez znaczenia, ogromna oszczędność finansowa. Dzięki programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można skorzystać z 45% dofinansowania na zakup i montaż całej instalacji słonecznej.

Z dniem 17 czerwca 2010 r. ruszył program, który umożliwia pokrycie 45% kosztów zaciągniętego kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.
Z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni posiadający prawo do dysponowania budynkiem, jak i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczych.

Kwota planowanych dotacji w latach 2010-2014 wynosi 360 mln zł. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Umowy kredytu z dotacją mogą być podpisywane do dnia 31 grudnia 2014, natomiast dotacje będą wypłacane do końca roku 2015.

Czyli kto może skorzystać z dofinansowania

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (również w budowie).
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

* „Dysponowanie” – prawo własności (współwłasności), użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa (z zastrzeżeniem, że umowa musi obowiązywać minimum rok od dnia uruchomienia instalacji).

Czyli co można dofinansować

Kredytem objęty jest zakup i montaż kolektorów słonecznych (wraz z ich instalacją) do ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, jak również wspomagania w energię innych odbiorników (np. centralne ogrzewanie, podgrzanie wody w basenie, dolne źródło dla pompy ciepła, klimatyzacja).
Istnieje możliwość uzyskania dopłaty dla budynków w budowie z zastrzeżeniem, iż odebranie instalacji i wystąpienia o dopłatę musi nastąpić po zamieszkaniu budynku. Natomiast wniosek o kredyt można złożyć wcześniej.

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu mogą być wyłącznie wykorzystane na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:

 • kosztu projektu budowlano-wykonawczego (o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania) sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania;
 • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
 • kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
 • podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
 • innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Jednym z istotnych wymogów, który musi zaistnieć, aby starać się o dotację z NFOŚiGW jest posiadanie przez kolektor słoneczny sprawozdania z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, które wydaje akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub posiadanie europejskiego certyfikatu – znaku „Solar Keymark”. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

Czyli ile można uzyskać

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie wymienionych powyżej nakładów inwestycyjnych. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Jednakże dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2250 zł/m2 powierzchni apertury kolektorów .

Lista banków, które przystąpiły do programu:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A I MBR S.A)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A (d. LUKAS Bank S.A)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Czyli co zrobić by uzyskać dofinansowanie

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

 1. Wybór systemu słonecznego.
 2. Złożenie przez Inwestora w Banku:
  • wniosku o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank),
  • projektu lub specyfikacji planowanej instalacji wraz z konkretnym kosztem oraz szacowanym czasem realizacji przedsięwzięcia,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
  • dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu o dotację z Bankiem.
  Uwaga! Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.
 4. Zakup i montaż instalacji solarnej. Koszty poniesione przed datą podpisania umowy z Bankiem nie będą rozliczane!
 5. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą/Dostawcą, Inwestor i Wykonawca podpisują protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 6. Inwestor przedkłada w Banku protokół końcowy odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją.
 7. Po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (zgodnie z umową kredytu z dotacją) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, bank występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej kwoty kredytu.
  Cała procedura może trwać od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy.