Regulamin Szkoleń Technicznych Robert Bosch Sp. z o.o.

Regulamin szkoleń technicznych Buderus

§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęciom wymienionym poniżej nadaje się wskazane poniżej znaczenie.
1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w szkoleniach technicznych prowadzonych przez Robert Bosch Sp. z o.o. Regulamin dostępny jest u Organizatora.
2. Organizator – Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 5261027992, REGON 011124535, BDO 000007792, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł.
3. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie techniki grzewczej lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca pracownikiem firmy zajmującej się techniką grzewczą, która chce uzyskać szczegółowe informacje techniczne, projektowe lub serwisowe dotyczące urządzeń grzewczych marki Buderus.
Uczestnikiem szkoleń nie może być osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
4. Trener – wykwalifikowany pracownik Organizatora prowadzący szkolenie techniczne.
5. Infolinia ds. szkoleń – zespół ekspertów Organizatora dedykowany do kontaktu z Uczestnikami szkolenia, wykorzystujący różne środki komunikacji. Kontakt do Infolinii ds. szkoleń:
• Platforma szkoleniowa Buderus,
• Buderus-Szkolenia@pl.bosch.com,
• tel. + 48 22 715 46 29.
6. Harmonogram – plan i terminy szkoleń, zamieszczone na stronie internetowej www.buderus.pl oraz na platformie: www.buderus-szkolenia.pl.
7. Platforma szkoleniowa – platforma do zarządzania i prowadzenia szkoleń Organizatora, dostępna pod adresem: www.buderus-szkolenia.pl. Dostęp do Platformy szkoleniowej Buderus możliwy jest po zalogowaniu się przy pomocy aplikacji Bosch ID, Uczestnik musi więc posiadać konto w aplikacji Bosch ID. Na Platformie szkoleniowej dostępne są m.in. e-szkolenia, webinaria, materiały szkoleniowe.

§ 2

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu możliwe jest poprzez rejestrację na Platformie szkoleniowej.
2. Zgłaszając uczestnictwo w wybranym szkoleniu należy podać następujące dane:
(i) imię i nazwisko Uczestnika,
(ii) adres e –mail Uczestnika,
(iii) numer telefonu komórkowego Uczestnika,
(iv) pełną nazwę firmy Uczestnika lub podmiotu zatrudniającego Uczestnika,
(v) NIP Uczestnika lub podmiotu zatrudniającego Uczestnika lub z którym Uczestnik współpracuje,
(vi) adres działalności prowadzonej przez Uczestnika lub podmiot zatrudniający Uczestnika, lub z którym Uczestnik współpracuje.
3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia na szkolenie poprzez SMS lub e-mail przesłany do Uczestnika. Możliwe jest także sprawdzenie swojej rejestracji samodzielnie przez Uczestnika bezpośrednio na Platformie szkoleniowej.
4. Aby zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik powinien samodzielnie wyrejestrować się ze szkolenia za pośrednictwem Platformy szkoleniowej – nie później niż na 1 (słownie: jeden) dzień przed datą szkolenia.
5. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) podania prawidłowych danych podczas rejestracji w Platformie szkoleniowej i ich aktualizacji w razie zmiany,
b) korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach, na które Uczestnik się zapisał, osobiście, bez umożliwiania dostępu do nich osobom trzecim,
c) przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz poszanowania dobrych obyczajów.
6. Szkolenia są bezpłatne.
7. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
8.Organizator w ramach szkolenia gwarantuje zajęcia prowadzone przez Trenera, odpowiednio przygotowane stanowisko szkoleniowe, materiały edukacyjne, ciepły posiłek oraz poczęstunek kawowy w trakcie przerw.
9. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom zakwaterowania. Koszty dojazdu na szkolenie i opłaty za hotel Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. Stosowna informacja zostanie przekazana Uczestnikowi telefonicznie lub mailowo poprzez Platformę szkoleniową.

§3

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 5, 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna - realizacja umowy)
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna – realizacja odrębnych przepisów prawa)
4. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji szkolenia określonego niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które należy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu terminów przechowywania określonych prawem podatkowym, handlowym).
5. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:
a) informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
b) skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej)
c) ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Robert Bosch Sp. z o.o. danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych ramach już trwającej kampanii
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
g) odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą je Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona
h) przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej
6. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach szkolenia wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. W przypadku gdy stwierdzą Państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606 950 000.
8. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu
9. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli
10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia Państwa danych zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o.
11. Osoba zgłaszająca uczestników szkolenia oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych Uczestników, których zgłasza na szkolenie.
12. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, iż posiada tytuł prawny do przekazywanych / powierzanych danych osobowych.
13. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia ponosi odpowiedzialność za to, by przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przebiegało zgodnie z prawem.
14. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, że posiada podstawę prawną do ewentualnego udostępnienia spółce Robert Bosch Sp. z o.o. w/w danych osobowych.
15. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia zobowiązuje się do okazania na żądanie spółki Robert Bosch Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających oświadczenia złożone powyżej.

§ 4

1. Organizator zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji zakresu tematycznego, terminów szkoleń oraz opłat.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Regulamin szkoleń technicznych Buderus prowadzonych w formie elektronicznej

§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęciom wymienionym poniżej nadaje się wskazane poniżej znaczenie.
1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w szkoleniach technicznych prowadzonych przez Robert Bosch Sp. z o.o.
2. Organizator – Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 5261027992, REGON 011124535, BDO 000007792, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł.
3. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie techniki grzewczej lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca pracownikiem firmy zajmującej się techniką grzewczą, która chce uzyskać szczegółowe informacje techniczne, projektowe lub serwisowe dotyczące urządzeń grzewczych marki Buderus.
Uczestnikiem szkoleń nie może być osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
4. Trener – wykwalifikowany pracownik Organizatora prowadzący szkolenie techniczne.
5. Infolinia ds. szkoleń – zespół ekspertów Organizatora dedykowany do kontaktu z Uczestnikami szkolenia, wykorzystujący różne środki komunikacji. Kontakt do Infolinii ds. szkoleń:
• Platforma szkoleniowa Buderus,
• Buderus-Szkolenia@pl.bosch.com,
• tel. + 48 22 715 46 29.
6. Harmonogram – plan i terminy szkoleń, zamieszczone na stronie internetowej www.buderus.pl oraz na platformie: www.buderus-szkolenia.pl.
7. Platforma szkoleniowa – platforma do zarządzania i prowadzenia szkoleń Organizatora, dostępna pod adresem: www.buderus-szkolenia.pl. Dostęp do Platformy szkoleniowej Buderus możliwy jest po zalogowaniu się przy pomocy aplikacji Bosch ID, Uczestnik musi więc posiadać konto w aplikacji Bosch ID. Na Platformie szkoleniowej dostępne są m.in. e-szkolenia, webinaria, materiały szkoleniowe.

§ 2

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu możliwe jest poprzez rejestrację na Platformie szkoleniowej.
2. Zgłaszając uczestnictwo w wybranym szkoleniu należy podać następujące dane:
(i) imię i nazwisko Uczestnika,
(ii) adres e –mail Uczestnika,
(iii) numer telefonu komórkowego Uczestnika,
(iv) pełną nazwę firmy Uczestnika lub podmiotu zatrudniającego Uczestnika,
(v) NIP Uczestnika lub podmiotu zatrudniającego Uczestnika lub z którym Uczestnik współpracuje,
(vi) adres działalności prowadzonej przez Uczestnika lub podmiot zatrudniający Uczestnika, lub z którym Uczestnik współpracuje.
3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia na szkolenie poprzez SMS lub e-mail przesłany do Uczestnika. Możliwe jest także sprawdzenie swojej rejestracji samodzielnie przez Uczestnika bezpośrednio na Platformie szkoleniowej.
4. Aby zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik powinien samodzielnie wyrejestrować się ze szkolenia za pośrednictwem Platformy szkoleniowej – nie później niż na 1 (słownie: jeden) dzień przed datą szkolenia.
5. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) podania prawidłowych danych podczas rejestracji w Platformie szkoleniowej i ich aktualizacji w razie zmiany,
b) korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach, na które Uczestnik się zapisał, osobiście, bez umożliwiania dostępu do nich osobom trzecim,
c) przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz poszanowania dobrych obyczajów.
6. Uczestnik nie ma prawa kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania treści szkoleń, w całości lub w części, osobom trzecim, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych bądź nagrywania dźwięku, obrazu lub łącznie dźwięku i obrazu bez zgody Organizatora.
7. Szkolenia są nieodpłatne.
8. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, a także ilość wolnych miejsc w wirtualnych lub rzeczywistych salach szkoleniowych. Organizator podaje informację o ilości miejsc dostępnych na poszczególnych szkoleniach.
9. Organizator w ramach szkolenia gwarantuje zajęcia prowadzone przez Trenera, materiały w formie elektronicznej z danego szkolenia, dostęp do innych materiałów szkoleniowych na Platformie szkoleniowej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. Stosowna informacja zostanie przekazana Uczestnikowi przez Platformę szkoleniową za pomocą e-maila lub SMSa.
11. W przypadku, gdy szkolenie zostanie odwołane, możliwe jest wzięcie udziału w szkoleniu organizowanym w innym terminie.

§3

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 5, 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna - realizacja umowy)
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna – realizacja odrębnych przepisów prawa)
4. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji szkolenia określonego niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które należy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu terminów przechowywania określonych prawem podatkowym, handlowym).
5. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:
a) informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
b) skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej)
c) ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Robert Bosch Sp. z o.o. danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych ramach już trwającej kampanii
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
g) odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą je Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona
h) przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej
6. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach szkolenia wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. W przypadku gdy stwierdzą Państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606 950 000.
8. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu
9. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli
10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia Państwa danych zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o.
11. Osoba zgłaszająca uczestników szkolenia oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych Uczestników, których zgłasza na szkolenie.
12. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, iż posiada tytuł prawny do przekazywanych / powierzanych danych osobowych.
13. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia ponosi odpowiedzialność za to, by przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przebiegało zgodnie z prawem.
14. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, że posiada podstawę prawną do ewentualnego udostępnienia spółce Robert Bosch Sp. z o.o. w/w danych osobowych.
15. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia zobowiązuje się do okazania na żądanie spółki Robert Bosch Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających oświadczenia złożone powyżej.

§ 4

1. Organizator będzie na bieżąco aktualizował zakres tematyczny, terminy szkoleń oraz wysokość opłat.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulamienie. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie zamieszczona na Platformie szkoleniowej.