Regulamin Szkoleń Technicznych Robert Bosch Sp. z o.o.

§ 1

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęciom wymienionym poniżej nadaje się wskazane poniżej znaczenie.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w szkoleniach technicznych prowadzonych przez Robert Bosch Sp. z o.o. Regulamin dostępny jest u Organizatora. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2018 r.
3. Organizator – Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 5261027992, numer rejestrowy BDO 000007792, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł.
4. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie techniki grzewczej lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca pracownikiem firmy zajmującej się techniką grzewczą, która chce uzyskać szczegółowe informacje techniczne, projektowe lub serwisowe dotyczące urządzeń grzewczych marki Buderus. Uczestnikiem szkoleń nie może być osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
5. Trener – wykwalifikowany pracownik Organizatora prowadzący szkolenie techniczne.
6. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – zespół ekspertów Organizatora dedykowany do kontaktu z Uczestnikami szkolenia, wykorzystujący różne środki komunikacji. Kontakt do BOK:

• Formularz zapisu na szkolenia znajdujący się na stronie www.buderus.pl
• szkolenia@buderus.pl
• tel. 801 080 033
7. Harmonogram – plan i terminy szkoleń, zamieszczone na stronie internetowej www.buderus.pl.

§ 2

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu możliwe jest poprzez:
a) kontakt z BOK (szkolenia@buderus.pl, tel. 801 080 033)
b) stronę buderus.pl – Formularz zapisu na szkolenia (w zakładce Profesjonaliści/Szkolenia)
2. Zgłaszając uczestnictwo w wybranym szkoleniu należy podać imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika oraz nazwę firmy zatrudniającej Uczestnika i NIP firmy
3. BOK potwierdza rejestrację na wybrane szkolenie SMS-em lub e-mailem przesłanym do Uczestnika.
4. BOK na dzień przez zaplanowanym szkoleniem kontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem SMS-a z Uczestnikiem w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż na 1 (jeden) dzień przed datą szkolenia, kontaktując się z BOK (dane kontaktowe znajdują się w § 1 pkt 6 Regulaminu). W przypadku rezygnacji Uczestnik może wskazać inną osobę, która zamiast niego weźmie udział w szkoleniu.
6. Szkolenia są bezpłatne.
7. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator w ramach szkolenia gwarantuje zajęcia prowadzone przez Trenera, odpowiednio przygotowane stanowisko szkoleniowe, materiały edukacyjne, ciepły posiłek oraz poczęstunek kawowy w trakcie przerw.
9. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom zakwaterowania. Koszty dojazdu na szkolenie i opłaty za hotel Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. Stosowna informacja zostanie przekazana Uczestnikowi telefonicznie lub mailowo przez BOK.
§3
1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 5 i 6 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:
Pan
Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna - realizacja umowy)
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna – realizacja odrębnych przepisów prawa)
4. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji szkolenia określonego niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które należy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu terminów przechowywania określonych prawem podatkowym, handlowym).
5. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:
a) informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
b) skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej)
c) ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Robert Bosch Sp. z o.o. danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych ramach już trwającej kampanii
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami
g) odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą je Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona
h) przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej
6. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach szkolenia wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. W przypadku gdy stwierdzą Państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu
9. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli
10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia Państwa danych zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o.
11. Osoba zgłaszająca uczestników szkolenia oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych Uczestników, których zgłasza na szkolenie.
12. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, iż posiada tytuł prawny do przekazywanych / powierzanych danych osobowych.
13. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia ponosi odpowiedzialność za to, by przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przebiegało zgodnie z prawem.
14. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia oświadcza, że posiada podstawę prawną do ewentualnego udostępnienia spółce Robert Bosch Sp. z o.o. w/w danych osobowych.
15. Osoba zgłaszająca Uczestników szkolenia zobowiązuje się do okazania na żądanie spółki Robert Bosch Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających oświadczenia złożone powyżej.