Privaatsuspoliitika

Robert Bosch OU (edaspidi "Bosch" või "Meie" või "Meid") tunneb rõõmu, et külastate meie veebisaite, samuti mobiilirakendusi (üldiselt nimetatud ka "veebipakkumine") ja et tunnete huvi meie ettevõtte ja meie toodete vastu.

Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel ja kõigi äriliste andmete turvalisus on meie jaoks oluline teema, millega me oma äritegevuses arvestame. Me töötleme isikuandmeid, mida kogutakse, kui külastate meie veebipakkumisi, konfidentsiaalsena ja ainult seadusega ettenähtud korras.

Andmekaitse ja infoturvalisus on meie ettevõtte poliitika osa.

Vastutav

Teie andmete töötlemise eest on vastutav Bosch; erandeid selgitatakse käesolevates andmekaitse eeskirjades.

Meie kontaktandmed on järgmised:

Robert Bosch OÜ, Kesk tee 10, Juri alevik, EE-75301 Harjumaa, Estonia, Tel.: +372 6549561

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Põhimõtted

Isikuandmed on kogu info, mis on seotud identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga, ehk näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingu-, broneerimis- ja arvenumbrid, mis väljendavad ühe isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) ainult siis, kui sellel on õiguslik alus või kui te olete meile selles osas, nt registreerimise käigus, andnud oma nõusoleku.

Töödeldud andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

 • Sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress)

 • Koolituste ja täiendõppe ajalugu

 • Kontaktid

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie ja meie poolt volitatud teenusepakkujad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Selle veebipõhise pakkumise esitamine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie poolt otsepostituse osas, kui seda tehakse kooskõlas andmekaitse ja konkurentsiõiguse nõuetega).

 • Vigade väljaselgitamiseks ja turvakaalutlustel (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie juriidiliste kohustuste täitmine andmete turvalisuse valdkonnas ning põhjendatud huvi häirete kõrvaldamise ja meie pakkumiste turvalisuse vastu).

 • Oma ja kolmanda osapoole reklaami, samuti turu-uuringute ja ulatuse mõõtmisega seaduses lubatud ulatuses või niivõrd, kuivõrd olete andnud meile oma nõusoleku. (Õiguslik alus: DS-GVO artikli 6 lõike 1 lause 1 alapunkt a, alapunkt f, meie õigustatud huvi isikuandmete töötlemise vastu otsepostituse jaoks, kui seda tehakse kooskõlas andmekaitse ja konkurentsiõiguse nõuetega. Juriidiliselt nõutav kaubanduslik kontakt toimub ainult teie eelneval nõusolekul).

 • Uudiskirja saatmine saaja nõusolekul e-postiga või SMS/MMS-i teel (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt a, nõusolek).

 • Meie õiguste hoidmine ja kaitsmine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie õiguste kinnitamisel ja kaitsmisel).

Lapsed

See veebipõhine pakkumine ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

Andmete edastamine

Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Teie isikuandmeid edastatakse meie poolt teistele vastutavatele osapooltele vaid siis, kui see on lepingu täitmiseks vajalik, kui meil või kolmandal isikul on edastamise osas õigustatud huvi või kui on olemas teie nõusolek. Õiguslike aluste üksikasjad leiate lõigust Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused. Kolmandad osapooled võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted. Kui andmed edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda privaatsuspoliitikas.

Lisaks sellele võib andmeid edastada teistele vastutavatele osapooltele, kui see on seadusega ette nähtud või kui me oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevate nõuete või täitmisele pööratavate ametkondlike või kohtulike määruste tõttu.

Teenusepakkujad (üldine)

Me kaasame väliseid teenusepakkujaid sellistesse ülesannetesse nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine, maksete töötlemine, programmeerimine, andmete haldamine ja helistamisteenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige nendepoolset hoolikat ümberkäimist nende poolt salvestatud andmetega ja andmete kaitset. Kõik teenuseosutajad on kohustatud täitma meie konfidentsiaalsuse ja juriidiliste nõuete täitmise nõudeid. Teenuseosutajad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

Teabe edastamine vastuvõtjatele väljaspool EMP-d

Võime edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatele, nn kolmandates riikides asuvatele vastuvõtjatele. Sel juhul tagame enne andmete edastamist, et vastuvõtjal oleks piisav andmekaitse tase (nt Euroopa Komisjoni vastava riigi sobivuse kohta otsuse tegemisel või nn EL-i tavapäraste lepingute sõlmimisel vastuvõtjaga) või teie nõusolek edasiandmiseks.

Te võite saada meilt ülevaate vastuvõtjatest kolmandates riikides ja koopia konkreetsete kokkulepete sõlmimisest, mis tagab piisava andmekaitse taseme. Palun kasutage selleks jaotises Kontakt olevat infot.

Salvestamise kestus; säilitustähtajad

Üldiselt salvestame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik meie võrgupakkumiseks ja sellega seotud teenuste pakkumiseks või kui meil on õigustatud huvi täiendava salvestamise järele (nt meil on pärast lepingu täitmist õigus olla huvitatud postiturundusest). Seejärel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame säilitama, et täita oma juriidilisi kohustusi (nt oleme maksu- ja kaubandusõiguslilke säilitustähtaegade tõttu kohustatud teatud aja jooksul säilitama selliseid dokumente nagu nt lepingud ja arved).

Küpsiste kasutamine

Küpsiseid ja jälgimismehhanisme võidakse kasutada meie veebipõhise pakkumise raames.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse salvestada teie lõppseadmesse kui külastate üht veebipõhist pakkumist.

Jälgimine on võimalik erinevate tehnoloogiate abil. Meie töötleme teavet eriti pikslitehnoloogia või logifailide analüüsi kontekstis.

Kategooriad

Me teeme vahet küpsistel, mis on kohustuslikud veebipõhise pakkumise tehniliste funktsioonide jaoks ning nendel küpsistel ja jälgimismehhanismidel, mis ei ole veebipõhiste pakkumiste tehnilise funktsiooni jaoks kohustuslikud.

Veebipõhise pakkumise kasutamine on põhimõtteliselt võimalik ilma küpsisteta, mis ei teeni tehnilisi eesmärke.

Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all mõistetakse küpsiseid, ilma milleta pole võimalik tehniliselt tagada veebipõhist pakkumist. Need hõlmavad näiteks küpsiseid, mis salvestavad andmeid, et tagada video- või heliandmete tõrgeteta taasesitus.

Need küpsised kustutatakse pärast teie külastust.

Tehniliselt mittevajalikud küpsised ja jälgimismehhanismid

Neid küpsiseid ja jälgimismehhanisme kasutame ainult juhul, kui olete meile selleks eelnevalt oma loa andnud. Erandiks on küpsis, mis salvestab teie eraelu puutumatuse seadistuse praeguse oleku (valikuküpsis). See paigutatakse õigustatud huvi alusel. Need küpsised ja jälgimismehhanismid jagame kahte alamkategooriasse:

Turundusküpsised ja jälgimismehhanismid

Üldiselt

Turundusküpsiste ja jälgimismehhanismide kasutamine võimaldab meil ja meie partneritel näidata teile huvidepõhiseid pakkumisi, mis põhinevad teie kasutuskäitumise analüüsil:

 • Statistika: Statistika tööriistade abil mõõdame nt teie leheküljekülastuste arvu.

 • Konversioonide jälgimine: Meie konversioonide jälgimise partnerid paigutavad teie arvutisse küpsise ("konversiooniküpsise"), tingimusel et olete jõudnud meie veebisaidile vastava partneri reklaami kaudu. Need küpsised kaotavad reeglina kehtivuse 30 päeva pärast. Juhul kui külastate mõnda meie lehte ja küpsis ei ole veel oma kehtivust kaotanud, siis võime meie ja vastav konversioonide jälgimise partner tuvastada, et konkreetne kasutaja on reklaamile klikkinud ja on sel moel meie lehele edasi suunatud. Seda võidakse teha ka seadmeüleselt. Konversiooniküpsiste abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks ning reklaamil klõpsanud kasutajate koguarvu jälgimiseks ja nende suunamiseks konversioonide jälgimise märgendi lehele.

 • Sotsiaalsed pistikprogrammid: Mõned meie võrgupakkumiste leheküljed hõlmavad sisu ja teenuseid, mida pakuvad teised teenusepakkujad (nt Facebook, Twitter) ja mis omakorda võivad kasutada küpsiseid ja aktiivseid komponente. Lisateavet sotsiaalsete pistikprogrammide kohta leiate lõigust Sotsiaalsed pistikprogrammid.

Pidage meeles, et tööriistade kasutamisel võite oma andmeid saata mitte-EMP saajatele, kellel ei ole piisavat andmekaitse taset, mis vastaks Saksa andmekaitseseadusele DSGVO (näiteks USA-s). Sellekohaseid täpsustusi leiate üksikute turundustööriistade järgnevas kirjelduses.

 • Google Analytics Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktsioon: kasutajakäitumise analüüsimine (lehe avamised, külastajate ja külastuste arv, allalaadimised), pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomine Google'i kasutajate seadmeülese teabe alusel (agregeeriv seadmejälitus), pseudonüümsete kasutajaandmete täiendamine Google'i pakutava sihtrühmapõhise teabega, ümbersuunamine, kasutajakogemuse testimine, konversiooni jälitus ja ümbersuunamine seoses Google Adsiga

 • Hotjar Pakkuja: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Funktsioon: küpsised võimaldavad jälgida, kuidas kasutajad sirvivad mitut lehte; soojuskaartide koostamine, seansside salvestamine ja uuringud/küsitlused.

Küpsiste haldamine ja jälgimismehhanismid

Brauseris ja/või meie privaatsusseadetes saate hallata oma küpsiste ja jälgimismehhanismide seadeid:

Märkus: teie tehtud seaded kehtivad ainult teie kasutatava brauseri kohta.

Kõigi küpsiste väljalülitamine

Kui soovite kõik küpsised välja lülitada, avage palun oma brauseri seaded ja desaktiveerige küpsiste kasutamine. Pidage meeles, et see võib piirata veebisaidi funktsionaalsust.

Sotsiaalsed pistikprogrammid

Kasutame oma veebipõhises pakkumises erinevate sotsiaalsete võrgustike nn sotsiaalseid pistikprogramme, mida kirjeldatakse käesolevas jaotises eraldi. Pistikprogrammide kasutamisel loob internetibrauser otseühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveritega. Selle tulemusena saab vastav teenuseosutaja teavet, et teie internetibrauser on pöördunud meie võrguteenuse vastavale lehele, isegi kui teil pole teenusepakkuja juures kasutajakontot või te pole hetkel sellesse sisse logitud. Logifaile (sh IP-aadress) edastatakse teie internetibrauserist otse vastava teenusepakkuja serverisse ja need võidakse sinna salvestada. Pakkuja või selle server võib asuda väljaspool ELi või EMP-d (nt USAs).

Pistikprogrammid kujutavad endast sotsiaalvõrgustike pakkujate iseseisvaid laiendeid. Meil puudub seetõttu mõju sotsiaalsete võrgustike pakkujate poolt pistikprogrammide kaudu kogutud ja salvestatud andmete hulga üle.

Andmete kogumise eesmärgi ja mahu, nende edasise töötlemise ja kasutamise sotsiaalvõrgustiku poolt, nagu ka oma sellekohaste õiguste ja võimaluste kohta oma privaatsfääri kaitse osas lugege palun vastava sotsiaalvõrgustiku privaatsuspoliitikast.

Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustike pakkujad saaksid andmeid selle võrgupakkumise kaudu ja saaksid neid salvestada või uuesti kasutada, ei peaks te vastavaid pistikprogramme kasutama.

Niinimetatud 2-kliki lahendusega (mida pakub Heise Medien GmbH & Co. KG) kaitseme teid selle eest, et kui külastate meie veebilehti, siis ei salvestata ega analüüsita teie külastust automaatselt sotsiaalvõrgustike pakkujate poolt. Kui külastate üht meie veebisaidi lehte, mis sisaldab selliseid pistikprogramme, on need esialgu keelatud. Pistikprogrammid aktiveeritakse alles siis, kui klõpsate pakutud nupul.

Facebooki lisandmoodulid

Facebooki käitab Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Facebook). Ülevaate Facebooki lisandmoodulite ja nende välimuse kohta leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins; Facebooki andmekaitse kohta leiate infot siit: http://www.facebook.com/policy.php.

Uudiskiri koos registreerimisega; tühistamisõigus

Saate tellida uudiskirja meie veebipõhise pakkumise osana. Me kasutame selleks nn kahekordset Opt-In-protseduuri, mille puhul me saadame teile uudiskirja e-posti teel, mobiilsete uudisteteenuste (nt . WhatsApp), tekstisõnumi või push-sõnumi, alles siis, kui olete eelnevalt meile seda selgesõnaliselt kinnitanud, aktiveerides uudiskirja teenuse klõpsates märguandel oleval lingil. Juhul kui soovite hiljem uudiskirjade saamisest loobuda, võite abonemendi igal ajal lõpetada, tehes seda oma nõusoleku tagasivõtmise teel. Tühistamine toimub e-posti uudiskirja puhul uudiskirjas äratrükitud lingi või või vastava veebipakkumise seadete kaudu. Teise võimalusena võite meiega ühendust võtta jaotises Kontakt toodud andmete abil.

Välislingid

Meie võrgupakkumine võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele - meiega mitte seotud teenusepakkujatele. Pärast lingi klikkimist ei ole meil enam mingit mõju kolmanda osapoole lingile klõpsates edastatavate isikuandmete kogumisele, töötlemisele ega kasutamisele (nt IP-aadress või selle lehe URL, kus link asub) sest kolmandate osapoolte käitumine on väljaspool meie kontrolli. Me ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest kolmandate osapoolte poolt.

Turvalisus

Meie töötajad ja meie poolt volitatud teenusepakkujad on konfidentsiaalsed ja kohustatud järgima kohaldatavaid andmekaitseseadusi.

Me rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie meie poolt hallatavaid andmeid, eelkõige seoses tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise või loata avalikustamise või volitamata juurdepääsu ohtude eest. Meie turvameetmeid täiendatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

Kasutajate õigused

Oma õiguste kaitseks kasutage jaotises Kontakt toodud andmeid. Veenduge palun sealjuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Info- ja teabeõigus:

Teil on õigus nõuda meilt sellekohast kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid. Kui see on nii, võite kasutada oma õigust saada teavet isikuandmete kohta, mida me teie puhul töötleme.

Parandus- ja tühistamisõigus:

Te saate nõuda meilt valede andmete parandamist ja - niivõrd kui on täidetud seaduslikud eeldused - oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvelduse ja raamatupidamise eesmärgil või mis alluvad seadusest tulenevale säilitamiskohustusele. Juhul kui juurdepääs sellistele andmetele ei ole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt allpool).

Töötlemise piiramine:

Te võite meilt nõuda - juhul kui on täidetud juriidilised eeldused - et me piiraksime teie andmete töötlemist.

Vastuväide andmetöötlusele õigusliku aluse õigustatud huvi korral:

Lisaks sellele on teil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta igal ajal, tingimusel et see põhineb õigustatud huvi õiguslikul alusel. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise, kui me ei suuda – kooskõlas seadusesätetega – tõestada veenvaid õigustatud põhjuseid edasiseks töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie õigused.

Otsepostitusest keeldumine:

Lisaks võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta reklaamieesmärkidel ja nendega seotud profiilide koostamisel ("reklaamist keeldumine"). Pange tähele, et korralduslikel põhjustel võib teie keeldumine kattuda teie andmete kasutamisega juba käimasolevas kampaanias.

Nõusoleku tühistamine:

Kui andsite meile oma andmete töötlemise nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta, mõjuga tulevikku. See ei puuduta teie andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamiseni.

Andmete edastatavus:

Samuti on teil õigus saada andmeid, mille olete meile meile andnud, struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul, või - kui see on tehniliselt teostatav, nõuda andmete edastamist kolmandale isikule.

Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele:

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Võite võtta ühendust kas oma elukohajärgse või vastava liidumaa andmekaitseasutusega, või meie eest vastutava andmekaitseasutusega. See on:

Estonian Data Protection Inspectorate
39 Tatari St.
10134 Tallinn
Tel: +372 627 4135
email: info@aki.ee
https://www.aki.ee

Privaatsuspoliitika muutmine

Jätame endale õiguse muuta meie turva- ja privaatsuspõhimõtteid, sedavõrd kui see on vajalik tehnika arenguks. Nendel juhtudel kohandame vastavalt ka meie privaatsuspoliitikat puudutavaid teavitusi. Palun võtke arvesse meie privaatsuspoliitika aktuaalset versiooni.

Kontakt

Kui soovite meiega ühendust võtta, saate seda teha jaotises "Vastutus andmetöötluse eest" toodud aadressil.

Andmete töötlemisega seoses oma õiguste rakendamiseks klõpsake järgmisel lingil: {{LINK_FRONTDESK}}

Andmete töötlemisega seonduvatest juhtumitest teavitamiseks klõpsake järgmisel lingil: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Samuti võite meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil:

DPO@bosch.com

Teie isikuandmete töötlemist puudutavate ettepanekute ja kaebuste esitamiseks soovitame pöörduda meie andmekaitsevoliniku poole:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND